Prayers

Prayers

                                                               ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔPrayer
Հա՜յր երկնաւոր Աստուա՜ծ ճշմարիտ, որ ղրկեցիր Քու սիրելի Որդիդ ի խնդիր մոլորած ոչխարին, մեղանչեցի՜ երկնքի դէմ եւ Քո՛ւ առջեւ. ընդունէ՛ զիս՝ ինչպէս անառակ որդին,եւ հագուեցո՛ւր ինձ պատմուճանս նախկին, որմէ մերկացայ մեղքերուս պատճառով. եւ ողորմէ՛ Քու արարածներուդ եւ ինձ բազմամեղիս:

                                                                    DAILY PRAYER
Heavenly Father, true God, Who sent Your beloved Son to seek out the lost sheep. I have sinned against heaven and before You. Receive me as the prodigal son, and clothe me with my former garment, of which I was deprived by sin. Have mercy upon Your creatures , and upon me, a great sinner.

*****************************************************************************************************

                                                               ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ
ՔոPrayerւ Խաչդ թող մեզի ապաւէն ըլլայ, Տէ՜ր Յիսուս, երբ Հօրը փառքով երեւիս՝ լուսաւոր ամպերու վրայ: Այն ատեն թող ամօթով չմնա՛նք մենք՝ Քեզի յուսացողներս, այլ Քու մեծ զօրութեամբդ ուրախանանք՝ Քու աջ կողմդ բազմած, իբրեւ լոյսի որդիներ եւ փրկութեան ժառանգորդներ: Ամէն:
                                                      DAILY PRAYER
Lord Jesus Christ, let Your Cross be our refuge, when by the glory of Father You appear on the clouds of light. Please guide us, who trust in You, not to let you down, but rejoice in Your power by your right side, as the children of light and the heirs of salvation. Amen.
**************************************************************************************************

                                                   ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ

PrayerԱրեւելքէն մինչեւ արեւմուտք՝ բոլորը կ’օրհնեն Քեզ, Տէ՜ր, որովհետեւ բարեգութ Թագաւոր ես, եւ ամբողջ տիեզերքը կը դաւանի Քու ահեղ անունդ: Քու բարեգթութեամբդ ընդունէ՛ մեր սաղմոսերգութիւնը, Քու պաշտպանութիւնդ ընծայէ մեզի՝ տկարներուս, Դուն՝ որ արդար ես, եւ թող փառաւորուի՛ ամենասուրբ անունդ: Իսկ մենք արժանի ըլլանք պատուիրանիդ մէջ մնալու, եւ օրհներգելու եւ փառաւորելու քեզ՝ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

                                                      DAILY PRAYER

From East to West we glorify You Lord, For You are a merciful King and the universe professes Your name. Please receive our prayers with Your mercifulness and protect us, as You are just and may Your holy name be forever glorified. And we should stay in Your commandments and praise and glorify You the Father, the Son and the Holy Spirit now and always and unto the ages of ages. Amen.

******************************************************************************************************

        Prayer                       ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ
Տէ՛ր իմ , բա՛ց փակուած դուռը իմ սրտիս և ծագեցո՛ւր իմ ներսս Քու արդարութեան ճառագայթներու լոյսը: Սրբէ՛ մեղքի աղէտներէն եւ բժշկէ՛ հոգւոյս վէրքերը: Ամրացո՛ւր զիս Քու երկիւղով և զօրացո՛ւր, որ արդարութիւն գործեմ ամենայն ժամ: Ամէն: (Եփրեմ Ասորի)

                                    DAILY PRAYER
O Lord, open the doors of my heart and shine the light of Your righteousness in me. Heal the wounds of my soul and wipe away the calameties of sin. Strengthen me with Your awe, so that my actions may be just at all times Amen.

**********************************************************************************************

                                                   ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼԵ ԱՌԱՋ
Այս սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին առջեւ ու աստուածընկալ եւ լուսապայծառ սրբութիւններու առջեւ երկիւղածութեամբ կըPicture2 խոնարհինք ու կ’երկրպագենք քեզի, Տէր Աստուած, որ երկինքն ես եւ ամենուրեք: Կ’օրհնենք ու կը փառաւորենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ եւ քեզի՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ Հոգւոյն, օրհնութիւն ու փառք կը մատուցանենք, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

                                         PRAYER WHEN ENTERING THE CHURCH
In the doorsteps of this Holy church, this sacred sanctuary, I humbly and piously bow to worship you, O Lord, who is in heaven and everywhere. We praise and glorify Your holy, magnificent and victorious Dominion and You, the Father, the Son and the Holy Spirit now and always and unto the ages of ages. Amen.

************************************************************************************************************                                        Picture2

                                           ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ
Տէր Յիսուս,Դո՛ւն ես յոյսը, Դո՛ւն ես լոյսը, Դո՛ւն ես կեանքը, Դո՛ւն ես քաւաութիւնը, Դուն ի՛նքդ անմահութիւնն ես: Սփոփէ՛ մեր տարակոյսները Քու փրկագործութեամբդ եւ հանդարտեցո՛ւր մեր խռովութիւնները Քու խաղաղութեամբդ: Արժանացո՛ւր մեզ՝ Քեզի պատկանողներս, փառաւորելու Քեզ, Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին հետ միասին՝ յաւիտեանս: Ամէն:

                                                    DAILY PRAYER
Lord Jesus, I trust in You, You are the light, You are the life, You are atonement, You are the immortality. Please comfort our doubts with Your salvation and calm our worries with Your peace. And may all, who belong to you, be worthy to glorify You, together with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen.

*********************************************************************************************************

                                                             ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ
Կը գոհանանք Քեզմէ, Տէ՛ր Աստուած մեր, որ Քու երեւելի լոյսով ուրախացուցիր Քու բոլոր արարածներդ. ՔուPrayer պատուիրաններու իմանալի լոյսով լուսաւորեցիր բոլոր անոնց, որոնք կը հաւատան Քեզի: Զօրացու’ր նաեւ եւ մեզ, Տէր՛, պահելու Քու պատուիրաններն այսօր եւ ամենայն ժամ, որպէսզի լուսաւորուած միտքով միշտ Քու կամքդ կատարենք եւ գալիք բարիքներուն հասնինք բոլոր սուրբերուն հետ` մեր Տէր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի շնորհով ու մարդասիրութեամբ, Որուն կը վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

                                                                 DAILY PRAYER
We thank you, Lord our God, that with Your glorious light you exhilarated all Your creatures, and with the concievable light of Your commandments You enlightened all those, who believe in You. Give us strength, O Lord, to keep Your commandments today and all the time, so with our enlightened minds we may fulfill Your will, and may attain the coming good things along with all thy saints by the grace and humanity of our Lord and Savior Jesus Christ, to Whom is befitting glory, power and honor, now and always and forever and ever. Amen.

********************************************************************************************************

Prayer                                      ԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ
Տէ՜ր, ըրէ այնպէս՝ որ սիրտս Քու սիրովդ եւ քաղցրութեամբդ լեցուի, եւ ես ալ Քու բարութեանդ ցոլացումը ըլլամ շրջապատիս մէջ: Խեղճն ու տկարը ոտնակոխ չ’ընեմ, ցաւին ու տագնապին անտարբեր չի մնամ, այլ՝ Քու քաղցր ցօղդ ըլլամ, եւ անժպիտ մարդոց ժպիտ մը բերեմ, անուրախ մարդոց սիրտը ուրախացնեմ, յուսահատ մարդոց յաւիտենական կեանքի յոյսը տամ, անսէր մարդոց սէր բաշխեմ, սառնացեալ սիրտերը սիրովդ ջերմացնեմ՝ Քու սուրբ անունովդ: Ամէն:
                                                                           

                                       DAILY PRAYER
Lord, please fill my heart with your love and sweetness, so I can become the reflection of your goodness to my surroundings. Work in me Lord, so I will not trumlpe the weak and the helpless; so I will not be ignorant to the pain and trouble, but rather will be the reflection of Your love and put a smile on people’s faces; so I will bring happiness to unhappy and joy to the sad; so I can give the light of eternal life to the hopeless and share Your love with the loveless, so I may bring the warmth of Your love to the cold hearts and do it all  in Your Holy name. Amen.

************************************************************************************************************

                                                     ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ

Յիսո՛ւս Փրկիչ, պահէ՛ մեզ պատրաստ եւ արթուն, որպէսզի չըլլայ թէ մեղքը մեր վրայ յարձակելով ապականէ Prayerմեր հոգիները, որուն համար Դուն մեռար:
Յիսո՛ւս Քրիստոս, պահէ՛ մեզ պատրաստ եւ արթուն, որպէսզի երբ Դուն խօսիս, կարենանք ըսել, «Խօսէ՛, Տէ՛ր, քանզի Քու ծառադ մտիկ կ’ընէ»:
Յիսո՛ւս Թագաւոր Փառաց, պահէ՛ մեզ պատրաստ եւ արթուն, ծառայելու Քու թագաւորութեանդ եւ քաջ զինուորի մը նման մեր կեանքերը ի սպաս դնելու:

                                                        DAILY PRAYER
Jesus our Savior , please keep us alert and ready, so sin will not strike and try to blemish our souls for which You have given Your life.
Jesus Christ, keep us alert and ready, so when You speak to us we may say, ” Speak ,our Lord, for Your servant is listening.”
Jesus the King of Glory, keeps us alert and ready to serve Your Kingdom with our lives, as brave soldiers.

 *********************************************************************************************************

                                                         ԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ
PrayerՅիսուս Քրիստոս մեր Փրկիչը, դուն ես ճշմարիտ լոյսը, որ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի քարոզչութեամբ ծագեցար Հայոց ժողովուրդին, վանէ իմ կեանքէս անյուսութեան խաւարը, տխրութիւնը եւ մեղքը, եւ փոխարինէ զանոնք քու պայծառափայլ սիրոյդ ուրախութեամբ: Վասն զի դուն ես իմ փրկութեանս լոյսը. Օրհնութիւն եւ փառք քեզի, այժմ եւ միշտ, յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

                                     DAILY PRAYRER

Our Savior Jesus Christ, You are the true light that shone upon Armenian nation through the preaching of St. Gregory the Illuminator, please expel the darkness of hopelessness, sadness and sin from my life, and restore it with the joy of Your radiant love. For you are the light of my salvation; blessing and glory to You , now and always and unto the ages of ages. Amen

******************************************************************************************************

                                                ՊԱՀՊԱՆԻՉ ԱՂՕԹՔPrayer
Պահպանիչ եւ յոյս հաւատացելոց, Քրիստոս Աստուած մեր, պահեա եւ պահպանեա համայն Քո ժողովրդին ընդ հովանեաւ Սուրբ եւ պատուական խաչիւդ քով ի խաղաղութեան. Փրկեա՛ յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն, արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՔեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն

*************************************************************************************************

                                            ԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ
PrayerՍորվեցո՛ւր մեզի, ո՜վ Տէր, որ տեսնենք եւ օգտագործենք ծառայութեան ամէն պատեհութիւն. տանք՝ առանց փոխարժէքը հաշուելու, պայքարինք՝ առանց վիրաւորուելու, աշխատինք՝ առանց հանգիստ փնտռելու, ծառայենք՝ առանց վարձատրութիւն ակնկալելու. այն գիտակցութեամբ՝ թէ Քու կա՛մքդ է որ կը կատարենք: Ամէն:

                                                                            

                               DAILY PRAYRER
Teach us, O Lord, that we may see and use every opportunity to serve: so we may give without counting what we will receive in return, so we may fight without being wounded, so we may work restlessly, so we may serve without expectation of reward. And do it all by knowing, that it is Thy will that we fulfill. Amen.

****************************************************************************************************

                                             ԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ
PrayerԴուն սուրբդ եւ կատարեալդ, որ փորձուեցար երկրիս վրայ, ո՛րչափ լաւ կը ճանչնաս մեզի, որ ամէն օր ենթակայ ենք փորձուելու եւ սխալելու: Մեր հացի պայքարէն, մեր փառասիրութիւններէն, մեր հաւատքի պակասէն կը ծնին այնպիսի կացութիւններ, որոնց դիմադրելը անհնարին կը թուի մեզ երբեմն: Բայց դուն որ յաղթել կրցար, նաեւ յաղթութիւն խոստացար անոնց որ քու ճամբովդ կը քալեն եւ քեզի կ’ապաւինին: Մեզի ներշնչանք եւ առաջնորդութիւն եղիր, ո՛վ Տէր Յիսուս Քրիստոս: Ամէն:

                                                DAILY PRAYRER
O Holy and Consummate Lord, who was tempted on earth, you truly know us and how every day we make mistakes and are subjected to temptations. Our struggle for living, our ambitions, the lack of our faith put us in situations, which sometimes seems impossible to overcome. But you managed to win and promised a victory to those who would follow your path and will submit themselves to you. O Lord Jesus Christ, please guide us into your ways. Amen.

***************************************************************************************************

                                           ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ
ԽնաPrayerմո՛ղ արարածոց, խաչիդ նշանով պահպանէ հոգիս ու մարմինս մեղքի պատրանքներէն, դեւերու փորձութիւններէն, անիրաւ մարդոցմէ եւ հոգւոյ եւ մարմնի բոլոր վտանգներէն. եւ ողորմեայ’ Քու արարածներուդ եւ ինձ՝ բազմամեղիս:      (Ս.Ներսէս Շնորհալի)

 

                               DAILY RAYER
Protector of Thy creations, with the sign of Thy Holy Cross protect my soul and my body from the wiles of sin, from the temptations of devil and from unjust men, and shield me from all perils of the soul and the body; have mercy upon Thy creatures and upon me a great sinner.   (Nerses Snorhali)

 

LORD’S PRAYER

PRAYER OF ST. NERSES SHNORHALI

PRAYERS AND BLESSINGS FOR FAMILIES

ԱՂՕԹՔ ՃԱՇԷՆ ԱՌԱՋ

ԱՂՕԹՔ ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ