Prayer

Prayer

PRAYER

 

Christ, protector of all,

Let your Right hand shelter me

Day and night, at home and on the road,

When I sleep and wake up, so that

I may never fear.

Have mercy on your creatures,

And on me, a great sinner.

St. Nerses Shnorhali – 12th century

 

 

 

ԱՂՕԹՔ

Քրիստոս, Դուն բոլորին պահապանն ես,

Քու Աջ ձեռքդ պաշտպան ըլլայ իմ վրայ,

Ցերեկ եւ գիշեր, տան մէջ եւ ճամբուն վրայ,

Քունի մէջ ըլլամ եւ երբ արթննամ, որպէսզի

Ոչ մէկ բանէ չվախնամ:

Ողորմէ բոլոր արարածներուդ եւ ինծի՝ շատ մեղաւորիս:

Սբ. Ներսէս Շնորհալի12-րդ դար

Donate