Baptism

Baptism

 

The Pastor and the Parish Council of the Holy Trinity Armenian Church would like to congratulate you for the decision made to baptize your child in the Armenian Church. May your family be in peace with the love of the Almighty.

Dear Parishioner, you are an inseparable member of the Church Family.

We would like to bring to your attention few important matters and request your cooperation.

 • Baptism ceremony may be performed any day of the year.
 • Date and time of the Baptism should be confirmed with the Pastor and the Church Office.
 • You are requested to complete the Baptism Application Form of the Church and pay the requested deposit.

TERMS OF BAPTISM

 • The Godfather should be an adult and a baptized and confirmed person.

IMPORTANT ITEMS FOR THE BAPTISM

 • White bath towel for the baby.
 • White baptismal outfit to be worn after the baptism.
 • A Cross with a chain or a narod made of white and red threads.

DAY OF BAPTISM

 • Please respect the day and time of the Baptism in order to avoid scheduling conflicts and further difficulties.
 • In order to prevent possible fire and to keep the Church clean, lighting of candles is forbidden.
 • The Godfather’s answer to the Pastor’s question will be (Havadk, Houys, Ser yev Megerdoutioun)

For more details please contact the church office at 416-431-3001 Ext. 226 or send us an email at: info@TorontoArmenianChurch.com . We are looking forward to assist you with all details in regards to the baptism ceremony you are planning at Holy Trinity Armenian Church.


ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Սիրելի Ծնողք,

Սուրբ Երրորդութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւն ու Ծխական Խորհուրդը կը շնորհաւորեն Ձեզ, Ձեր զաւկին մկրտելու կարեւոր որոշման առիթով:

Թող Աստուած իր սիրոյ եւ խաղաղութեան ներքոյ պահէ Ձեր ընտանիքը: Սիրելիներ դուք անբաժան մէկ մասն էք մեր Սուրբ Եկեղեցւոյ:

Սուրբ Մկրտութեան առթիւ Ձեր ուշադրութեան կը յանձնենք քանի մը կարեւոր կէտեր եւ խնդրանքներ.-

 • Մկրտութիւն կարելի է ընել տարուայ բոլոր օրերուն:
 • Մկրտութեան օրը եւ ժամը նախապէս ճշդել Եկեղեցւոյ Հովիւին եւ քարտուղարութեան հետ, նախքան որեւէ կարգադրութիւններ կատարելը
 • Լրացնել Մկրտութեան համար պատրաստուած Եկեղեցւոյ հարցաթերթիկը, կատարելով համապատասխան կանխավճառը, ապահովելու համար ճշդուած թուականը եւ ժամը:

 

Մկրտութեան պայմաններ

 •  Մկրտութեան կնքահայրը պէտք է ըլլայ չափահաս եւ Եկեղեցւոյ  մկրտուած եւ դրոշմուած անդամ:

 

Մկրտութեան անհրաժեշտ նիւթեր

 •   Մկրտուող երեխայի համար ճերմակ մեծ անձեռոց:
 •   Ճերմակ զգեստներ մկրտութենէ ետք մկրտուող երեխային հագցնելու համար:
 •   Խաչ նարօտով (կարմիր եւ ճերմակ խառնուած թելեր) կամ շղթայով:

 

Մկրտութեան օրը

 •   Կը խնդրուի խստիւ կերպով յարգել Մկրտութեան օրը եւ ժամը խուսափելու համար խաչաձեւումներէ եւ յաւելեալ դժուարութիւններէ:
 •   Մկրտութեան ընթացքին մոմավառութիւնը արգիլուած է, խուսափելու համար հրդէհներէ եւ մաքուր պահելու համար Եկեղեցին:
 •   Մկրտութեան ընթացքին կնքահայրը հոգեւորականի հարցումին պիտի պատասխանէ վկայելով «Հաւատք, Յոյս, Սէր եւ Մկրտութիւն» :

 

Donate