Liturgy

Liturgy

Sunday Morning Service at 9:30 a.m.
Divine Liturgy at 10:30 a.m.
 

 

 

THE KISS OF PEACE

The GIVER:  Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ

Kreesdos ee mech mer haydnetsav

Christ is revealed amongst us.

 

The RECEIVER:  Օրհնեալ է յայտնութիւնը Քրիստոսի

Orhnyal eh haydnootyoonun Kreesdosee

Blessed is the revelation of Christ.

 

ON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK

ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋ

Օրհնեցից ըզՏէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ, oրհնութիւն նորա ի բերան իմ:

Orhnetseets uzDer hamenayn zham, hamenayn zham orhnootyoon nora ee peran eem.

I will bless the Lord at all times. His praise shall be at all times in my mouth.

 

WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE LITURGY

ՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆ

YOU: Heeshestzeh Der zamenaym Badarakus koh.

Յիշեսցէ Տէր զամենայն Պատարագս քո:

May the Lord remember all your offerings.

 

THE PRIEST ANSWERS: Datseh kez Der usd srdee koom yev zamenayn khorhoortus koh ee parees na gadarsestseh.

Տացէ քեզ Տէր ըստ սրտի քում եւ զամենայն խորհուրդս քո ի բարիս նա կատարեսցէ:

May the Lord grant you according to your own heart, and fulfill all your counsel in goodness.(Psalm 20:4)

 

WHEN TAKING MAHS – ՄԱՍ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՏԵՆ

The GIVER: Մաս եւ բաժին եղիցին քեզ ի Սուրբ Պատարագէս:

Mahs yev pazheen yegheetseen kez ee Soorp Badarakes.

May this be to you a share and portion of the Holy Sacrifice

 

The RECEIVER: Բաժին իմ Աստուած յաւիտեան:

Pahjeen eem Asdvadz haveedyan.

My portion is God forever.