Armenian Names

Armenian Names

 

Armenian Male Names:

A

Abraham
Adam
Adde
Adom
Agatan
Agaton
Aghajan
Aghan
Aghaton
Agrippas
Aharon
Alek
Alex
Alexander
Altoun
Antranig
Antreas
Ara
Arakel
Aram
Aramayis
Ararat
Ardak
Ardash
Ardashes
Ardavan
Ardavazt
Arden
Ardo
Ardziv
Arev
Aris
Aristak
Aristakes
Arka
Armavis
Armayis
Armen
Armenag
Arout
Aroutin
Arsen
Arshag
Arsham
Arshavir
Artin
Arto
Artoun
Artun
Asbed
Asdvadzadour
Ashod
Atam
Avakim

 

B

Babken
Badrig
Baghdasar
Bagrat
Bakur
Barkev
Barsam
Barsegh
Bartev
Bartoughimeos
Baruir
Bedros
Benyamin
Berj
Besag
Boghos

 

C

Calouste
Capriel
Carnig
Christapor

D

Dadour
Dajad
Daniel
David
Derenick
Dertad
Dickran
Diknis
Dikran
Diradour
Diram
Diratsou
Dirayr
Donabed
Donig
Drastamad
Dro
Dzaghig
Dzeron

 

E

Elias
Elijah
Eliot
Emin
Emanuel
Esayi
G

Gabriel
Gagik
Garabed
Garbis
Garnig
Garo
Gasbar
Gersam
Gevorg
Ghazaros
Ghevont
Ghougas
Giragos
Gomidas
Goriun
Gosdan

 

H

Hagop
Haig
Haigazn
Hairig
Hairabed
Hamazasb
Hampartsoum
Haro
Harout
Haroutiun
Haroutiune
Hetoun
Hetum
Hmayag
Hortanan
Hounan
Housig
Hovag
Hovagim
Hovhannes
Hovig
Hovnan
Hovsep
Hrachia
Hrand
Hrant
Hravart
Hrazdan

 

I

Isahak
Ishkhan

 

J

Jirair
Jirayr

 

K

Kaloust
Kamar
Kamo
Kapriel
Karapet
Karekin
Karen
Karnig
Kaspar
Kegham
Kerasim
Kaytsag
Kerovpe
Kersam
Kevork
Khachadour
Khachig
Khacho
Khecho
Khoren
Khosrov
Kisag
Komitas
Koriun
Kostan
Kourken
Krikor
Kristapor

 

L

Lazar
Levon
Loris
Loosarev
Libarid

 

M

Madteos
Magar
Maghakia
Maghakya
Makar
Makayel
Malkhas
Mamas
Mampre
Manuel
Mardi
Mardig
Mardiros
Mardo
Markar
Martin
Martiros
Margos
Markare
Martiros
Mashdots
Masis
Melkon
Mesrob
Meuron
Mgrdich
Mher
Mihran
Mikael
Minas
Misak
Mkhitar
Mnatsagan
Mourad
Moushegh
Movses

 

N

Nahabed
Nareg
Navassart
Nazar
Nazaret
Nerseh
Nerses
Nezhdeh
Nigoghos
Norayr
Noubar
Noy
Nshan
Nubar
Nurhan
Nushan

 

O

Ohan
Ohannes
Onnig
Oshin
Ounan
Ovagem
Ovagim

 

P

Panos
Parouyr
Papken
Paren
Parnag
Parounag
Parsegh
Pasha
Peglar
Penyanin
Pilobos

 

R

Raffi
Rapayel
Raphael
Rapig
Razmik
Reteos
Rosdom
Rouben
Roupen

 

S

Sahag
Samuel
Sarkis
Sebouh
Serovpe
Setrak
Shabouh
Shahan
Shahen
Shahe
Shahnazar
Shavarsh
Shmavon
Shnork
Simeon
Sion
T

Takvor
Tateos
Tatevos
Tatoul
Teotos
Tigris
Toma
Tomas
Torkom
Toros
Toumas
Tovmas
Tsolag

 

V

Vache
Vagharsh
Vagharshag
Vaghinag
Vahakn
Vahan
Vahe
Vahram
Vahrig
Vanagan
Varak
Varaz
Vart
Vartan
Vartavar
Vartkes
Vasag
Vasil
Vazken
Vervant
Vicken
Viken
Virab
Vishab
Vosgran
Vram
Vramshibouh
Vrouir
Vrtanes

 

Y

Yerem
Yerenias
Yermi
Yeghia
Yeghiazar
Yeghishe
Yeprem
Yeremia
Yervand
Yesayi
Yetvard
Yetvart
Yezegiel
Yezekiel
Yezik
Yeznig
Yeznik
Z

Zadig
Zakar
Zakaria
Zakarig
Zaki
Zareh
Zarmayr
Zako
Zarmair
Zaven
Zkon
Zohrab

 

Armenian Female Names:

 

A

Adran
Adrine
Agata
Aghavni
Agnes
Akabi
Alidz
Alis
Altoun
Anayis
Angine
Angel
Angelig
Ani
Anig
Ankine
Anna
Anoush
Antaram
Arax
Araxia
Araz
Ardemis
Ardzvig
Areki
Areknazan
Armanoush
Armenia
Armenuhi
Armig
Armine
Arous
Arousiag
Arpenig
Arpig
Arpine
Arshagouhi
Asdghig
Asdghik
Ashkhen
Azad
Azadouhi
Azkanoush
Azniv

 

B

Bagratouhi
Baidzar
Baidzig
Balasan
Barouhi
Biuregh
Beatrice
Bella
Berjanoush
Berjouhi
Beyaina

 

D

Dertadouhi
Dikranouhi
Dirough
Dirouhi
Diroun
Dzaghig
Dzovag
Dzovig
Dzovinar
E

Eliz
Eliza
Eva
F
Flora

 

G

Gadarine
Gayane
Gayanoush
Goulizar

 

H

Haiganoush
Haigouhi
Hamesd
Hasmig
Heghine
Hermine
Hourig
Hranoush
Hripsig
Hripsime

 

I
Isgouhi
Izabella

 

K

Katarine
Keghanoush
Keghetsig
Keghouhi
Knarig
Knkoush
Kristina
Kristine

 

L

Liza
Lucine
Lusaper
Lusentak
Luso

 

M

Mairan
Mairanoush
Makrouhi
Manishag
Manushag
Mariam
Marie
Marina(e)
Markarid
Maro
Maroush
Marta

 

N

Naira
Nairi
Nartouhi
Nazenig
Nazig
Nemzar
Nemzour
Noyemi
Noyemzar
Nunufar
Nushig
Nvart
Never
O

Ojenig
Osan
Osig
Ovsan
Ovsanna

 

P

Pailoun
Parantsem
Pareli
Parkouhi
Perouz
Persape

 

R

Ramela
Rebecca
Rima
Rita

 

S

Sahaganoush
Sandoukht
Sara
Sarig
Sarine
Satenig
Satig
Sato
Seta
Shamiram
Shnorhig
Shoghagat
Shoghi
Shoghig
Shushan
Shushanig
Shushig
Sima
Siran
Siranoush
Sirarpie
Sirvart
Soghovme
Sona
Sossi
Surpig
Surpouhi
Surpun

T

Takouhi
Takoun
Takoush
Tamar
Tamara
Tamaria
Tsoghig
Turvand
Turvanda

V

Varsenig
Varsig
Varso
Vartanouhi
Vartanoush
Varteni
Varteres
Vartiter
Vart
Vartouhi
Vartoush
Varvare
Vehanoush
Verchalouis
Verginne

Y

Yeghisabet
Yeranyag
Yerchanig