Words of Wisdom

Words of Wisdom

Picture1

 

Յաճախեցէք եկեղեցի, ծունկի եկէք եւ ձեռքերը պարզած աղօթեցէք: Նաեւ տունը աղօթեցէք՝ առանձնութեանը մէջ: Բայց եթէ անհնար է այդպիսի աղօթքը, ապա ջերմեռանդօրէն աղօթեցէք ամէնուրէք: (Յովհան Ոսկեբերան)

Attend church, kneel down and pray with your arms outstretched. Also pray at home, in solitude. But when the circumstances do not permit for such a prayer, pray fervently everywhere you are. (John Chrysostom)

********************************************************************************************************

Picture1Մի ձգէ, որ սխալ մտածմունքները սիրտդ սողոսկեն, այլ շտապի՛ր աղօթքով անոնցմէ ազատիլ: Յիշէ, որ ցանկացած փորձութիւն կը սկսէ անկայուն միտքէն եւ Աստուծոյ հանդեպ վստահութեան պակասէն:

Do not let the wrong thoughts to get to your heart, but fight them away with prayers. Remember, that the temptations start from unstable thoughts and from the lack of trust in God.

*********************************************************************************************************

Եթէ Պօղոսն իր աշակերտներու աղօթքներու կարիքն ունէր, որչափ առաւել եւս մենք կարիք ունինք իրարուPicture1 համար աղօթելու: Ուրիշներու համար աղօթելով, անոնց աղօթքները կը շահինք: (Խոսրով Անձեւացի)

If Paul needed the prayers of his disciples, how much more we need to pray for each other. When praying for others’ we will gain their prayers as well. (Khosrov Andzevatsi)

*********************************************************************************************************

Picture1Աղօթեցէ’ք, որ Աստուած ձեզի ամէն բան յստակ տեսնելու եւ ըմբռնելու շնորհը տայ, որպէսզի ճշդօրէն կարողանաք զատորոշել, ինչն է լաւը ինչը` վատը: (Անտոն Մէծ)

Pray, that God may give you the grace to see and understand everything clearly, so you can precisely distinguish what is good and what is bad. (Anthony the Great)

********************************************************************************************************Picture1

Նոյնիսկ եթէ բարձրանաս առաքինութեան բոլոր աստիճանները, շարունակիր աղօթել մեղքերուդ թողութեան համար, ինչպէս Պօղոսը ըրաւ: Երբ մեղաւորներու մասին կը խօսէր ինքզինքը անոնցմէ «ամենաառաջինը» կը համարէր: (Հովհաննես Սանդուղք

Even if you go up all the stairs of virtue, you still need to pray for forgiveness of your sins, as Paul did. While talking about sinners, he considered himself the ‘worst of all’. (St. John of the Ladder)

*****************************************************************************************************

Փորձութիւններու ատենը անհնար է, որ Տէրն ու Իր սուրբ հրեշտակները օգնութեան չհասնին, միայն թէ դուն միWisdom‘ յուսահատիր ու մի’ դադրիր խոնարհութեամբ Տէրոջը կանչելէ:   (Հայր Պիմեն)

It is impossible for the Lord and His holy angels not to come for your help during the difficult times in your life, but you should not be discouraged by trials and should not cease praying and calling His Holy name. (Abba Poemen)

******************************************************************************************************

Կեանքիդ իւրաքանչիւր օրն այնպէս ապրէ, որ կարծես թէ ապրածդ վերջին օրն է, ու Աստուծոյ առջեւ մեղք չես գործեր: (Աբբա Եսայի)Wisdom

Live each day as if it was the last day of your life and you will not sin against God.

******************************************************************************************************

Wisdom

Վաղանցիկ բաներու պատճառաւ մի հեռանար Տէրոջմէ, այլ յիշէ, թէ ինչ խոստացար դուն այն ժամանակ, երբ դեռ խանդավառուած էիր Աստուծոյ հաճոյանալու ջերմութեամբ: (Անտոն Անապատական):

Do not let transient matters steer you away from God, but remember what you have promised, when you were passionate in your desire to please the Lord. (Anthony the Great)

*****************************************************************************************************Wisdom

Երանելի է ան մարդը, որ երբ իր եղբօրը յանցանքը տեսնի անոր չի վարկաբեկիր, այլ օգտակար խորհուրդ կուտայ անոր: Երբ զայրացած մէկը տեսնի, անոր աւելի չի բորբոքիր, այլ սիրով կը հանգստացնէ ու կը խաղաղեցնէ զանիկա: (Ս. Եփրեմ Ասորի)

Blessed is the person who does not discredit his brother in their transgressions, but gives him a helpful advice. He does not fuel the anger of an irritated man, but comforts him and helps him to calm down.    (St. Ephrem the Syrian)

*****************************************************************************************************

«Խաչին չորս թեւերը կը նշանակեն չորս առաքինութիւնները, որոնք հարկ է տարածել ամէն անձի մը ներսիդին։ Վերեւի մասը՝ սէրը, ներքեւինը՝ խոնարհութիւնը, աջը՝ հնաWisdomզանդութիւնը, ձախը՝ համբերութիւնը»: ( Ս.Գրիգոր Տաթեւացի)

The four wings of Cross symbolize the four virtues, that everyone should embrace within themselves. The upper part symbolizes the love , the bottom part- humility , the right wing is obedience , the left wing is patience. ( St. Gregory of Datev)                                                                                                  

***************************************************************************************************

Ան որ իր մէջ սէր ունի ուիշներու հետ չի մրցիր, մէկու մը չի նախանձիր, ատելի աչքով բանի մը չի Wisdomնայիր,ուրիշներու անկումով չի ուրախանար, ինկածը չի զրպարտեր, այլ կը կարեկցի ու հոգ կը տանի անոր, զրկանքի մէջ եղող եղբօր չի արհամարհեր, այլ՝ կը պաշտպանէ զայն: (Ս. Եփրեմ Ասորի)

Anyone, who has love in them, does not compete with others, does not envy, does not look at things with hatred, does not rejoice in the downfall of others, does not slander the fallen, but shows compassion and cares for them, does not ignore his brother in the time of need, but supports and protects him. (St. Ephrem the Syrian)

*****************************************************************************************************

ԻWisdomբր օրինակ մի՛ վերցներ քեզմէ աւելի տկարները, այլ ձգտէ անոնց որոնք քեզմէ աւելի կատարեալ են:   (Ս. Անտոն Անապատական)

Do not make an example of those who are weaker than you, but of those, who are more perfect than you ( St. Anthony the Great)

*****************************************************************************************************Wisdom

Եթէ ամէն մարդ զիս գովէ իմ չունեցած բարեմասնութիւններուս համար, հովի փչոց կը նկատեմ զանոնք: Եթէ մէկը մեղադրէ զիս բանի մը համար որուն մասին իմ խիղճս մաքուր է, երբէք հոգ չեմ ըներ: Սակայն եթէ մէկը իմ թերութիւններուս համար զիս մեղադրէ, կը վշտանամ, բայց ոչ թէ մեղադրանքին համար այլ թերութիւններ ունենալուս համար: Ս. Ներսէս Շնորհալի (1102-1173)

If everyone praised me for merits I do not possess, I will perceive it as a blowing wind. If somebody blames me of things for which my conscience is clean, I will not care at all. But if anyone accuses me for my shortcomings, I will feel sad, not for the blame, but for having shortcomings. St. Nersess Shnorhali (1102-1173)

******************************************************************************************************

Wisdom 2Եթէ մէկը ուզէ գալ իմ ետեւէս՝ թող ուրանայ ինքզինք, ամէն օր վերցնէ իր խաչը ու հետեւի ինծի. որովհետեւ ո՛վ որ ուզէ փրկել իր անձը՝ պիտի կորսնցնէ զայն, իսկ ո՛վ որ կորսնցնէ իր անձը՝ ինծի համար, պիտի փրկէ զայն:  Ղուկաս 9:23-24

Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me.For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it.    Luke 9:23-24

Donate