Lord’s Prayer

Lord’s Prayer

Աղօթք Տէրունական

Հայր մեր որ յերկինս ես,

սուրբ եղիցի անուն քո.

Եկեսցէ արքայութիւն քո.

եղիցին կամք քո.

որպէս յերկինս` եւ յերկրի.

Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր.

Եւ թող մեզ զպարտիս մեր

« որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց.

Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,

այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:

Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն

եւ փառք յաւիտեանս.

Ամէն

(Մատթ. 6.9-13)

 

Lord’s Prayer

Our Father, who art in heaven,

hallowed be thy name.

Thy Kingdom come,

thy will be done,

on earth as it is in heaven

Give us this day our daily bread.

And forgive us our trespasses,

as we forgive those who trespass against us.

And lead us not into temptation,

but deliver us from evil.

For thine is the kingdom,

the power and the glory.

for ever and ever.

(Matthew 6.9-13)

Amen

Donate