Obituary: The Late Boris Owedesian

Obituary: The Late Boris Owedesian

 
It is with deep sorrow and regret that
Mrs. Janet Owedesian
Mr. Armen Owedesian
Mr. Masis Owedesian
Mrs. Setta Hovsepian
Mr. Hagop Hovsepian
Mr. Shant Hovsepian
Mr. Nahabed Sarkisian
Mr. Arpenia Sarkisian
Mr. Mimo Barberian
Ms Sylo Barerian
Announce the passing of their beloved
Husband, Father, Uncle and Relative
BORIS OWEDESIAN

 width=

July 1, 1932 – December 9, 2020
The Funeral Service will take place
on December 16, 2020
at Holy Trinity Armenian Church
Followed by the burial at
York Cemetery, section 3 lot 88C
 
The 40th Day Requiem Service will be held on
Sunday, January 17, 2020
at Holy Trinity Armenian Church
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Boris Owedesian.
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church
Tel: (416) 431-3001

 width=

Dear faithful,
As of Monday, November 23, 2020, according to the announcement of the
Province of Ontario, Toronto has moved to Grey Zone – Lockdown.
This means the attendance
at Church and graveside service is restricted to 10 people.

Only the immediate family members can attend the funeral service
at the cemetery during the Grey Zone – Lockdown.
Please contact the Church office if you have any questions or concerns.
416-431-3001 ext. 226 or by email: info@TorontoArmenianChurch.com

Thank you for your cooperation. Stay safe and healthy.

***

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Ժանէթ Աւետիսեան
Տիար Արմէն Աւետիսեան
Տիար Մասիս Աւետիսեան
Տիկին Սեդա Յովսէփեան
Տիար Յակոբ Յովսէփեան
Տիար Շանթ Յովսէփեան
Տիար Նահապետ Սարգսեան
Տիար Արփէնիա Սարգսեան
Տիար Միմօ Պարպէրեան
եւ Սայլօ Պարպէրյեան 
Կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Ամուսնոյն, Հօր, եւ Ազգականի՝
ԲՈՐԻՍ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆԻ
 width=
1 Յուլիս, 1932 – 12 Դեկտեմբեր, 2020
Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
16 Դեկտեմբեր, 2020-ին
Արարողութիւն տեղի կունենայ
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ
Թաղման կարգ – «Եորք» գերեզմանատան մէջ
Մաս 3, թիւ 88C
Հանգուցեալի մահուան քառասունքին առթիւ
հոգեհանգստեան արարողութիւն
պիտի մատուցուի Սբ. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, 17 Յունուար, 2020-ին
Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001
Donate