The Feast of Transfiguration of our Lord Jesus Christ

The Feast of Transfiguration of our Lord Jesus Christ

ՀԱՅ – ENG

Յիսուս Քրիստոսի Պայծառակերպութեան Տօնը

Կիրակի, Յուլիս 11, 2021-ին Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին նշեց Յիսուս Քրիստոսի Պայծառակերպութեան տօնը: Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ Ս. Պատարագը մատուցեց Թեմիս Բարեխնամ Առաջնորդ՝ Գերշ. Աբգար Եպս. Յովակիմեան, խարտաւիլակութեամբ Թեմիս Փոխ Առաջնորդ եւ Եկեղեցւոյս Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ. Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանի եւ Հովիւի Օգնական՝ Արժ. Տ. Հայարի Քհնյ. Թանաշեանի: Ս. Պատարագի հոգեպարար երգեցողութիւնը կատարեց եկեղեցւոյս Դպրաց Դասը, առաջնորդութեամբ Պրն. Շահէ Ալթունեանի, երգեհոնի ընկերակցութեամբ Տիկ. Սօնա Արթինեանի:

Ս. Պատարագի ընթացքին, Արժ. Տ. Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեան ընթերցեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի Տիկ. Ափէթ Ալբային ուղղուած սրբատառ կոնդակը՝ անոր բազմամեայ ծառայութեան Թորոնթոյի Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ եւ Գանատահայոց Թեմի Առաջնորդութեան՝ Մոնթրէալի մէջ: Գերշ. Աբգար Եպս. Յովակիմեան Տիկ. Ալբային յանձնեց սրբատառ կոնդակը և Ներսէս Շնորհալի բարձրագոյն շքանշանը:

Կը շնորհաւորենք Տիկ. Ալբայը սոյն արժանաւոր գնահատանքին համար, եւ կ’աղօթենք առ Աստուած որ Ան օրհնէ զինք եւ իր հարազատները:

Լուսանկարներ

The Feast of Transfiguration of our Lord Jesus Christ

The Feast of Transfiguration of our Lord Jesus Christ was on Sunday, July 11, 2021. Divine Liturgy was celebrated by His Grace Bishop Abgar Hovakimian, Primate of the Armenian Church Canadian Diocese, assisted by Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Vicar of the Armenian Church Diocese of Canada and Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church, and Rev. Fr. Hayari Tanashian, Pastor’s Assistant.

The choir’s rendition of the Liturgy, under the baton of Mr. Shahe Altounian and organ accompaniment of Mrs. Sona Artinian, was very uplifting.

During Divine Liturgy, Fr. Zargarian read the encyclical addressed by His Holiness Karekin II, Catholicos of All Armenians to Mrs. Apet Alpay, in honour of her decades long service to the Holy Trinity Armenian Church of Toronto and the Holy Armenian Church Canadian Diocese in Montreal. His Grace Bishop Abgar Hovakimian handed the encyclical to Mrs. Alpay, along with the St. Nerses Shnorhali highest medal.

We extend our sincere congratulations to Mrs. Alpay for a well deserved recognition and pray to the Lord to bless her and her loved ones.

More photos

Donate