Obituary: The Late Vahe Bedros Bedrossian

Obituary: The Late Vahe Bedros Bedrossian

It is with deep sorrow and regret that
Tanya & Peter Borgs
Stephanie & Jason Pierce
Jennifer & Brent MacDonald
and children Nathan, Devon and Kenzie
Christina Borgs
Hagop & Anita Bedrossian
Daniel Bedrossian
Claudia Bedrossian
Announce the passing of their beloved
Father, Grandfather and Great-Grandfather
Vahe Bedros Bedrossian

 width=

1927 – 2019
 The Funeral Service will take place at
Holy Trinity Armenian Church
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5
on
Saturday, December 14, 2019 at 11:00 AM
Followed by the interment at
York Cemetery, Sec 3 lot # 247
160 Beecroft Rd, North York, ON M2N 5Z5 
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Vahe Bedros Bedrossian.
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church
Tel: (416) 431-3001
 ***
ՄԱՀԱԶԴ
Թանիա եւ Փիթըր Պօրկզ
Սթեֆընի եւ Ճէյսըն Փիըրս
Ճեննիֆըր եւ Պրէնթ Մաքտանըլտ
Եւ զաւակները՝ Նաթան, Տէվըն եւ Քէնզի
Քրիսթինա Պօրկզ
Յակոբ եւ Անիթա Պետրոսեան
Տանիէլ Պետրոսեան
Քլաուտիա Պետրոսեան
Կը գուժէն մահը իրենց սիրեցեալ
Հօր, Մեծ Հօր եւ Մեծ Մեծ Հօր՝
ՎԱՀԷ ՊԵՏՐՈՍ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆԻ

 width=

 1927 –  2019
  
Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Շաբաթ14 Դեկտեմբեր, 2019-ին
Առաւօտեան ժամը 11:00-ին
Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5
Թաղման կարգ – «Եորք» գերեզմանատան մէջ
Մաս 3 – թիւ 247
160 Beecroft Rd, North York, ON M2N 5Z5
Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրտաուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001
 
Donate