Obituary: The Late Ara Boyajian

Obituary: The Late Ara Boyajian


Mrs. Calabrina Boyajian and son Sarmen
Drs. Armen & Talar Parajian and son Arto
Mr. Garen Boyajian & Dr. Georgia Christodoulou
Mr. & Mrs. Nicolas & Shoushan Fathallah
and daughters Maria & Tania
Mr. & Mrs. Sebu & Armine Boyajian
and sons Krikor, Raffi and Sevag
Mr. & Mrs. Serge & Samia Fatella
and children Chloe, Nicolas and Domenic
As well as the Paraghamian, Tosini, Vosguimoroukian,
Maalouly and Papazian families
Announce the passing of their beloved
Husband, father, brother, uncle, cousin and loved one
ARA BOYAJIAN

 width=

Jan 8, 1952 – Apr 13, 2021


The Funeral Service will take place on

Saturday, April 17, 2021
at
Holy Trinity Armenian Church

920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5
The Burial Service will follow at 
York Cemetery, Section 10 – lot 7

 

Regrettably, due to the pandemic, in-person attendance will be strictly limited.

All are welcome to virtually attend via Zoom: https://bit.ly/3mMiBQk 
Meeting ID: 990 4187 2198   
Password: 2021
 width=

The 40th Day Requiem Service will be held on

Sunday, May 23, 2021
at Holy Trinity Armenian Church
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Ara Boyajian.
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church

Tel: (416) 431-3001

 

 width=

 

IMPORTANT

Dear faithful,

Please note that up to 50 people can attend the Funeral Service at Church. 

For the safety of our community’s seniors and more vulnerable members, please do not come to church if you have any of the symptoms listed below:
Fever
Cough
Shortness of breath (out of breath, unable to breathe deeply)
Sore throat
Difficulty swallowing
Runny, stuffy or congested nose (not related to seasonal allergies or other known causes or conditions)
Lost sense of taste or smell
Pink eye (conjunctivitis)
Headache that’s unusual or long lasting
Digestive issues (nausea/vomiting, diarrhea, stomach pain)
Muscle aches

Kindly contact the Church office to register your names in advance or if you have any questions or concerns.
416-431-3001 ext. 226 or by email: info@TorontoArmenianChurch.com

Thank you for your cooperation. Stay safe and healthy.

***

 

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկ. Քալապրինա Պոյաճեան եւ զաւակը՝ Սարմէն
Տոքթ. Արմէն եւ Տոքթ. Թալար Փարաճեան եւ զաւակը՝ Արթօ
Տիար Կարէն Պոյաճիան եւ Տոքթ. Ճորճա Քրիսթոտուլու
Տէր եւ Տիկ. Նիքըլըս եւ Շուշան Ֆաթալլա
եւ դուստրերը՝ Մարիա եւ Թանիա
Տէր եւ Տիկ. Սեպուհ եւ Արմինէ Պոյաճեան
եւ զաւակները՝ Գրիգոր, Րաֆֆի եւ Սեւակ
Տէր եւ Տիկ. Սերժ եւ Սամիա Ֆաթալլա
եւ զաւակները՝ Քլօի, Նիքըլըս եւ Տոմինիք
Ինչպէս նաեւ Փարաղամեան, Թոսինի, Ոսկիմորուքեան,
Մաալուլի եւ Փափազեան ընտանիքները 
Կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Ամուսնոյն, Հօր, եղբօր, Հօրեղբօր, զարմիկի եւ սիրելիին՝
ԱՐԱ ՊՈՅԱՃԵԱՆ-Ի

 width=

8 Յունուար, 1952 – 13 Ապրիլ 2021
Թաղման արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ
Շաբաթ, 17 Ապրիլ, 2021 –ին
Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ
920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5
Սիրելի հաւատացեալներ, Եկեղեցւոյ մէջ թաղման արարողութեանը կրնան մասնակցին մինչեւ 50 անձ:
Հաճեցէք արարողութեանը մասնակցիլ հետեւեալ հղումի միջոցով՝ 

All are welcome to virtually attend via Zoom: https://bit.ly/3mMiBQk 
Meeting ID: 990 4187 2198   
Password: 2021
 width=
Թաղման կարգը՝ «Եորք» գերեզմանատան մէջ
Մաս 10 – Թիւ 7
 
Հանգուցեալի մահուան քառասունքին առթիւ
հոգեհանգստեան արարողութիւն
պիտի մատուցուի ՍբԵրրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, 23 Մայիս, 2021-ին
Այս տխուր առիթովՏէր Զարեհ ԱՔհնյԶարգարեանը եւ Ծխական
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001