Obituary: The Late Anahid Cicek

Obituary: The Late Anahid Cicek


It is with heavy hearts that
Mr. Dikran Cicek
Mr. and Mrs. Andy & Najda Zada
and their children Alan, Troy, and Daniel
Mr. & Mrs. Harry & Karolin Cicek
and their children Alec and Mateo
Mrs. Silva Kavafian
Mr. & Mrs. Gabe and Karin Zakarian
 
Dn. & Mrs. Garbis & Seta Cicekian
Ms. Jenny Karakaya
Mr. & Mrs. Sarven & Romina Cicekian and family
 
Mr. & Mrs. Dikran & Mari Shemavonian
and family
Mrs. Irma Tuglaci and family
Announce the passing of their beloved
Wife, Mother, Grandmother, Sister and Aunt, 
ANAHID CICEK
  width=
March 25, 1950 – February 25, 2021
The Funeral Service will take place on
Tuesday, March 2, 2021 at
Holy Trinity Armenian Church
Followed by the Burial Service
York Cemetery, section 3 – lot #115
The 40th Day Requiem Service will be held on
Sunday, April 11, 2021
at Holy Trinity Armenian Church
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Mrs. Anahid Cicek.
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church

Tel: (416) 431-3001

 

 width=

IMPORTANT
Dear faithful,
According to the announcement of the Province of Ontario, Toronto has moved to a Lockdown state.
This means the attendance at the church and graveside service is restricted to 10 people. Only the immediate family members can attend the funeral service during the Lockdown.
Please contact the Church office if you have any questions or concerns.
416-431-3001 ext. 226 or by email: info@TorontoArmenianChurch.com

Thank you for your cooperation. Stay safe and healthy.

 


ՄԱՀԱԶԴ

Տիար Տիգրան Չիչէք
Տէր եւ Տիկ. Անտի եւ Նաժտա Զատա
եւ զաւակները՝ Ալէն, Դրօյ եւ Տանիէլ
Տէր եւ Տիկ. Հէրի եւ Քարօլին Չիչէք
եւ զաւակները՝ Ալէք եւ Մաթէօ
Տիկ. Սիլւա Գաւաֆեան
Տէր եւ Տիկ. Կէյպ եւ Քարին Զաքարեան
Բրշ. Կարպիս Սարկաւագ եւ Տիկ. Սեդա Չիչէքեան
Ճէննի Քարաքայա
Տէր եւ Տիկ. Սարւէն եւ Րոմինա Չիչէքեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Տիգրան եւ Մարի Շմաւոնեան եւ ընտանիք
Տիկ. Իռմա Թուկլաճի եւ ընտանիք
կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Տիկնոջ, Մօր, Մեծ Մօր, Քրոջ և Մօրաքրոջ՝
ԱՆԱՀԻՏ ՉԻՉԷՔԻ

 width=

Ծնեալ 25 Մարտ 1950-ին
որ կնքեց իր մահկանացուն 25 Փետրուար 2021-ին
Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Երէքշաբթի, 2 Մարտ, 2021-ին
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ

Թաղման կարգ – «Եորք» գերեզմանատան մէջ
Մաս 3 – Թիւ 115

Հանգուցեալի մահուան քառասունքին առթիւ
հոգեհանգստեան արարողութիւն
պիտի մատուցուի Սբ. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, 11 Ապրիլ, 2021-ին

Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001

 

Donate