INTRODUCING THE 2021 PARISH COUNCIL

INTRODUCING THE 2021 PARISH COUNCIL

We are pleased to announce the names of our newly appointed Parish Council members as we continue to move forward on our journey of faith. 
Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, President
Raffi Bedrosyan, Chairman
Civan Babaoglu, Vice-Chair
Vartouhi Rosa Avanesian, Treasurer
Arine Kassabian, Secretary
Jaklin Esagholian, Advisor
Ohannes Derohanessian, Advisor
Ivet Panossian, Advisor
Alis Sarkisian, Advisor
Levon Zhakharyan, Advisor
 
Please join us in extending a heartfelt welcome to our new members as they begin their journey with HTAC. 
It is a great pleasure to have Armine Boyadjian, BAccS, CPA, CGA on our team as the Accountant of Holy Trinity Armenian Church.
We have attached their photos to help you recognize them when you meet them.
 width=
ԾԱՆՕԹԱՑԷՔ 2021 ԹՈՒԱԿԱՆԻ ԾԽԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ
Շարունակելով մեր հաւատքի երթը,  ուրախ ենք ծանուցանելու նորակազմ Ծխական Խորհուրդի անդամներուն անունները:
Արժ. Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեան, Նախագահ
Րաֆֆի Պետրոսեան, Ատենապետ
Ճիվան Պապաօղլու, Փոխ-Ատենապետ
Վարդուհի Ռոզա Աւանէսեան, Գանձապահ
Արին Գասապեան, Ատենադպիր
Ժաքլին Իսաղոլեան, Խորհրդական
Օհաննէս Տէր Օհաննէսեան, Խորհրդական
Իվէթ Փանոսեան, Խորհրդական
Ալիս Սարգսեան, Խորհրդական
Լևոն Զախարյան, Խորհրդական
 
Միացէք մեզի սրտագին բարեմաղթանքներ փոխանցելու նոր անդամներուն, որոնք Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ հաւատքի երթին մաս պիտի կազմեն:
Ուրախութեամբ կը յայտնենք որ Տիկ. Արմինէ Պոյաճեան, BAccS, CPA, CGA, պիտի ստանձնէ Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ հաշուակալի պաշտօնը:
Կցեալ կը գտնէք նոր անդամներուն նկարները, որպէսզի դիւրութեամբ զիրենք ճանչնաք եթէ առիթը ըլլայ հանդիպելու:
Donate