HTAC Summer Camp

HTAC Summer Camp

Holy Trinity Armenian Church’s Summer Camp is back!

July 18 – August 26, 2022 for children ages 4 – 12 years old

Monday to Friday from 9 am to 4 pm

Prayer . organized games . arts & crafts . story time . music . chess

at Holy Trinity Armenian Church’s lower level – 920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5

# of children       Fee/week           6 weeks               Full summer incentive must be paid in full by July 8

   1                              $100                      $600                  $550

   2                              $180                     $1080                $1000

   3                              $250                     $1500                $1400

 

Early drop off and late pick up:
8:00 am to 5:00 pm – $25 extra/week – per child
After 5 pm additional charges will apply.

Questions? Concerns? Please contact us at:
416 431 3001 ext. 2 or 3 
HTACCamp@gmail.com

A staff member will contact you after receiving your completed registration form to confirm or to offer alternative dates

Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ՃԱՄԲԱՐ

Յուլիս 18 – Օգոստոս 26, 2022 / 4 – 12 տարեկան փոքրիկներու համար

Առաւօտեան ժամը 9-էն կէսօրէ ետք ժամը 4-ը

Աղօթք . խաղեր . ձեռքի աշխատանք . երաժշտութիւն . ճատրակ . պատմութիւն

Ճամբարը տեղի պիտի ունենայ Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ ներքնասրահին մէջ
920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5

Արձանագրութեան եւ յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար

Հաճեցէք հաստատել եկեղեցւոյ գրասենեակին հետ՝
416 431 3001 ext. 3    HTACCamp@gmail.com

HTAC Summer Camp 2022
Participant's Name
Participant's Name
First
Last
Gender
Address
Address
City
State/Province
Zip/Postal
Father's Name
Father's Name
First
Last
Mother's Name
Mother's Name
First
Last
Legal Guardian's Name
Legal Guardian's Name
First
Last
Healthcare Provider (Doctor) Name
Healthcare Provider (Doctor) Name
First
Last
Donate