COMMEMORATION OF 150 PONTIFFS

COMMEMORATION OF 150 PONTIFFS

Կ. ՊՈԼՍՈՅ Ս. ԺՈՂՈՎԻ 150 ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ (381) ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

Այս տարի Փետրուար 6-ին Հայց. Առաք. Եկեղեցին կը տօնէ Կ. Պոլսոյ տիեզերական ժողովի 150 հայրապետներու (381թ.) յիշատակութեան օրը:Կ. Պոլսոյ Տիեզերական Բ ժողովը տեղի ունեցաւ Կ. Պոլսոյ մէջ, 381-ին, Թէոդորոս կայսեր հրամանով եւ 150 հայրապետներու մասնակցութեամբ: Այս ժողովին գումարման պատճառը Ս. Հոգիին վերաբերեալ Մակեդոնի սխալ ուսուցումն էր: Ինչպէս Արիոս չէր ընդուներ Յիսուսի աստուածութիւնը, այնպէս ալ Մակեդոն չէր ընդուներ Ս. Հոգիին աստուածութիւնը: Ան կ’ուսուցանէր, թէ Ս. Հոգին համագոյակից եւ հաւասար չէ Հօր եւ Որդւոյն եւ ուստի չի կրնար մաս կազմել Ս. Երրորդութեան: Ժողովը խիստ կերպով քննադատեց Մակեդոնի ուսուցումը եւ դատապարտեց զայն ու իր համախոհները: Ժողովը հաստատեց Նիկիոյ Ա ժողովի մէջ հաստատուած դաւանանքը, որ կը պաշտպաներ Ս. Հոգիին աստուածութիւնը եւ Ս. Երրորդութիւնը: Ընդունելով Հօր, Որդւոյն եւ Ս. Հոգիին համագոյակից, համահաւասար եւ անբաժանելի ըլլալը՝ ժողովը որդեգրեց քրիստոնէական ուղղափառ դաւանաքի «Մեկ աստուածութիւն՝ երեք անձիք» բանաձեւը: Իսկ Մակեդոնի համակիր եպիսկոպոսները, որոնք թիւով 36 հոգի էին, մերժեցին ընդունիլ ուղղափառ հայրապետներուն որոշումները: Ընդունելով այս տիեզերաժողովը` Հայ եկեղեցին կը նշէ անոր մասնակից 150 հայրապետներու յիշատակութեան օրը:

 

COMMEMORATION OF 150 PONTIFFS PARTICIPATING IN THE ECUMENICAL COUNCIL OF CONSTANTINOPLE

On February 6, the  Armenian Apostolic Church celebrates the150 pontiffs participating in the Ecumenical Council of Constantinople in 381.  The First Council of Constantinople (381), also known as the Second Ecumenical Council was summoned by Emperor Theodosius I to confirm his earlier decree in support of the doctrine of the Council of Nicaea, to address the controversial teachings of  Bishop Macedon regarding the Holy Spirit. As Arius was denying the divinity of Jesus Christ, Macedon was denying the divinity of  Holy Spirit and therefore pointing that the holy Spirit cannot be part of the Holy Trinity.  As the result, the Council reaffirmed the divinity of Holy Spirit and adopted the formulation of orthodox Christianity  “One deity, three persons”. The Armenian Apostolic Church accepts the Ecumenical Council of Constantinople  and the commemorates the memory of 150 Patriarchs participating in the Council.

Donate