Church Choir

Church Choir

CHOIR
The Holy Trinity Armenian Church Choir has been an integral part of the spiritual life of the Church since the Armenian community started holding services at Holy Trinity Anglican Church in down-town Toronto.  Today it continues this tradition by taking part in Sunday liturgies, weddings, funerals and other services throughout the year.
The Choir Master is Mr. Shahe Altounian working with over 25 members, who have taken part in the cultural life of the community by presenting concerts comprising Armenian classical, popular, and spiritual songs.

ԴՊՐԱՑ ԴԱՍ
Սբ. Երրորդութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Դպրաց Դասը մաս կազմած է եկեղեցւոյս հոգեւոր կեանքին՝ վերջինս կազմաւորումէն ի վեր Թորոնթօ քաղաքին մէջ: Ան կը մասնակցի Կիրակնօրեայ Ս. Պատարագներու մատուցումներուն, ինչպէս նաեւ պսակներու եւ այլ արարողութիւններու:

Այսօր, Դպրաց Դասը կը բաղկանայ շուրջ քսան հինգ անդամ-անդամուհիներէ, որոնք իրենց հոգեւոր ծառայութեանց կողքին կը մասնակցին գաղութի մշակութային կեանքին, ներկայացնելով հոգեւոր, հայկական դասական եւ ժողովրդական երգեր Տիար Շահէ Ալթունեանի ղեկաւարութեամբ:

18_s

Donate