Obituary: The Late Albert Mardikian

Obituary: The Late Albert Mardikian


It is with heavy hearts that
Mr. and Mrs. Yetvart & Taleen Balian
Mr. and Mrs. Garo & Lisa Adjemian
Alexandra Balian, Gregory Balian, Aline Adjemian
Mr. and Mrs. Hugo & Isabel Ricard Adjemian and child
Mr. and Mrs. Maxime & Liane Adjemian Etienney and child
Mr. and Mrs. Noubar & Hera Mouradian and family
Mr. and Mrs. Michael & Lori Akkibrityan and family
Announce the passing of their beloved
father, grandfather, and uncle
ALBERT MARDIKIAN

 width=

June 2, 1936 – February 20, 2021
The Funeral Service will take place on
Thursday, February 25, 2021 at
Holy Trinity Armenian Church
The 40th Day Requiem Service will be held on
Sunday, April 11, 2021
at Holy Trinity Armenian Church
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Mr. Albert Mardikian.
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church

Tel: (416) 431-3001

 width=


ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ Տիկ, Եդուարդ եւ Թալին Պալեան
Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Լիսա Աճէմեան
Ալեքսանտրա Պալեան, Կրէկoրի Պալեան, Ալին Աճէմեան
Տէր եւ Տիկ, Հիւկօ և Իզապել Ռիգար Աճէմեան և զաւակ
Տէր եւ Տիկ, Մաքսիմ և Լիան Աճէմեան Էթիէնի և զաւակ
Տէր եւ Տիկ․ Նուպար և Հերա Մուրատեան և ընտանիք
Տէր եւ Տիկ․ Միքայել և Լօրի Աքքիպրիթեան և ընտանիք
կը գուժէն մահը իրենց սիրեցեալ Հօր, Մեծ Հօր և Մօրեղբօր
ԱԼՊԵՐ ՄԱՐՏԻԿԵԱՆԻ

 width=

Ծնեալ 2 Յունիս 1936-ին, Պոլիս
որ կնքեց իր մահկանացուն 20 Փետրուար 2021-ին
Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ
Հինգշաբթի, 25 Փետրուար, 2021-ին
Հանգուցեալի մահուան քառասունքին առթիւ
հոգեհանգստեան արարողութիւն
պիտի մատուցուի Սբ. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, 11 Ապրիլ, 2021-ին
Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001

 

IMPORTANT
Dear faithful,
According to the announcement of the Province of Ontario, Toronto has moved to a Lockdown state.
This means the attendance at the church and graveside service is restricted to 10 people. Only the immediate family members can attend the funeral service during the Lockdown.
Please contact the Church office if you have any questions or concerns.
416-431-3001 ext. 226 or by email: info@TorontoArmenianChurch.com

Thank you for your cooperation. Stay safe and healthy.

Donate