TELETHON FUNDRAISING on 93rd Anniversary of Holy Trinity Armenian Church

TELETHON FUNDRAISING on 93rd Anniversary of Holy Trinity Armenian Church

Dear Friends,
This year we will be celebrating the 93rd anniversary of Holy Trinity Armenian Church’s establishment.

On this occasion, the Parish Council and the Church anniversary celebration committee have organized a TELETHON that will take place on Saturday, December 4, 2021, from 6 to 9 pm at the church’s “Magaros Artinian” hall. The event will be livestreamed via Facebook Toronto Armenian Church’s page.
This Telethon Fundraising is extremely necessary to cover the cost of maintenance of the church building.

Dear friends, on behalf of the Parish Council, we appeal to each and every one of you, requesting to make your heartfelt donation to support the church’s ongoing mission.
Please accept our appreciation in advance.

May our Lord bless you all and protect our Holy Church.

Prayerfully Yours,
Archpriest Fr. Zareh Zargarian
Vicar, Armenian Holy Apostolic Church Canadian Diocese
Parish Priest, Holy Trinity Armenian Apostolic Orthodox Church

 

Սիրելիներ,
Այս տարի կը լրանայ Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ հիմնադրութեան 93-րդ տարեդարձը:

Այս առթիւ, Ծխական Խորհուրդը եւ տարեդարձի տօնակատարութեան յանձնախումբը, Շաբաթ, 4 Դեկտեմբեր, 2021-ի երեկոյեան ժամը 6-9-ի միջեւ, դիմատետրի ուղիղ եթերի միջոցաւ, Եկեղեցւոյ Արթինեան սրահին մէջ, կը կազմակերպեն Թելեթոն-Դրամահաւաք, հոգալու համար եկեղեցւոյ կառոյցի խնամքի եւ գործունէութեան համար խիստ անհրաժեշտ ծախսերը:

Արդ, սիրելիներ, յանուն Ծխական Խորհուրդին, կը դիմենք ձեզմէ իւրաքանչիւրին, խնդրելով ձեր սրտաբուխ նուիրատուութիւնը կատարելու, ի նպաստ Եկեղեցւոյ անխափան առաքելութեան:
Ընդունեցէ՛ք մեր կանխայայտ շնորհակալութիւնները:

Թող Աստուած օրհնէ ձեզ բոլորիդ եւ պահապան ըլլայ մեր Սբ. Եկեղեցւոյ:

Մնամք սիրով եւ աղօթքով՝
Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեան
Գանատահայոց Թեմի Փոխառաջնորդ
Հոգեւոր Հովիւ Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ

Donate