St. Sahag and St. Mesrob Armenian Saturday School

St. Sahag and St. Mesrob Armenian Saturday School

Please click here to visit the school’s website and detail information.

St. Sahag and St. Mesrob Armenian Saturday School of Holy Trinity Armenian Apostolic Church is a caring and nurturing environment, where students have the opportunity to connect with and to immerse in their Armenian community and heritage by exploring cultural dimensions through the study of Armenian language and culture.

We offer classes in both Western and Eastern Armenian from Kindergarten to Grade 8, teaching oral communication, literature, history, culture and music. Chess, drama, dance, drawing and soccer classes are also offered in Armenian as part of the extracurricular activity.
We organize Community services such as Christmas toy drive, seniors’ home visits, walkathon.

Սուրբ Երրորդութիւն և Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Ս. Սահակ Ս. Մեսրոպ Ազգ. Շբթ. Վարժարանս 60 տարիներու փորձառութեամբ կը շարունակէ տալ հայեցի դաստիարակութիւն ուսուցանելով արեւմտահայերէն եւ արեւելահայերէն, մանկամսուրէն մինչեւ 8-րդ դասարաններէ ներս։

Հայակերտման ծրագրին մաս կը կազմեն խօսելավարժութիւնը, գրականութիւնը, պատմութիւնը, աշխարհագրութիւնը, կրօնը, նկարչութիւնը, և երաժշտութիւնը։ Իսկ ճատրակը, թատրոնը և պարը, ինչպէս նաև նկարչութիւնը, արտադասարանային յաւելեալ աշխատանքներ են յատուկ ծրագրով: Մեր աշակերտները նաև կը պատրաստուին համայնքային ծառայութեան, ըլլայ այդ Կաղանդի նուիրահաւաքով, ծերանոց այցելութիւններով, և քայլարշաւի մասնակցելով։

_SSSM ad Sign 2016 p2s

 

Donate