Prayer Day for Christian Unity 2022

Prayer Day for Christian Unity 2022

Prayer Day for Christian Unity 2022

HTAC Press Office

Organized by The Office for Promoting Christian Unity and The Greater Toronto Area Council of Christian Churches on the occasion of the Week of Prayer for Christian Unity, a Prayer Service took place on Sunday, January 23, 2022, at the Holy Trinity Armenian Apostolic Church. The event was broadcast live on Facebook and YouTube.

Before the start of the ceremony, at 3:45 pm, hymns performed by the Salvation Army Agincourt Community Church Choir, as well as a documentary about the Armenian Apostolic Church were broadcast.

The procession of the clergy entered the church as the choir sang the hymn “Hrashapar”/ “God of Miraculous Glory”. Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Vicar of the Armenian Diocese of Canada and Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church of Toronto welcomed the guests and the Prayer Service started.

The clergy attending the service read prayers and psalms, as well as sections from the Holy Bible. The Rt. Rev. Bishop Andrew Asbil from the Anglican Diocese of Canada read a section from Ephesians and the Gospel Reading was done by Most Rev. Thomas Cardinal Collins. The sermon was delivered by Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Vicar of the Armenian Diocese of Canada and Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church of Toronto

Participating in the service were the following choirs: Holy Trinity Armenian Apostolic Church, Holy Name African Catholic Music Ministry, St. Mark’s Coptic Orthodox Music Ministry and Our Lady of Lebanon Maronite Music Ministry.

The following clergy were participating:

Most Rev. Thomas Cardinal Collins, Archbishop of the Roman Catholic Archdiocese of Toronto

The Rt. Rev. Bishop Andrew Asbil, Anglican Diocese of Toronto

The Rev. Dr. John Joseph Mastandrea, Chairperson of The Greater Toronto Area Christian Council of Churches

Maria Simakova, Canadian Council of Churches

Rev. Dr. Luis Melo ‐ Director, Office for Promoting Christian Unity and Religious Relations with Judaism, Roman Catholic Archdiocese of Toronto

Fr. Philip Hobson, Ecumenical Office, Anglican Diocese of Toronto

Vivian Kwok, St Basil’s Roman Catholic Church

Pastor Jason Cleugh, Maple Community Church, Pentecostal Assemblies of Canada

Lieutenant Cathy Allen, The Salvation Army Agincourt Community Church

Lieutenant Scott Allen, The Salvation Army Agincourt Community Church

Pastor Maureen Walter, St. John’s Presbyterian Church

Rev. Archpriest Fr. Zareh Zagarian, Vicar of the Diocese of Canada, Parish Priest of the Holy Trinity Armenian Apostolic Orthodox Church of Toronto

Fr. Ammonius Guirguis, St. Mark’s Coptic Orthodox Church

Fr. Walid E. Khoury, Our Lady of Lebanon Maronite Church (Antonine Maronite Order)

Russel Dolan, AV Director of Programming, The Salvation Army Agincourt Community Church

The Rev. Dr. Peter Holmes, Yorkminster Park Baptist Church

Very Rev. Fr. Vartan Tashjian, St. Mary Armenian Apostolic Orthodox Church

Very Rev. Fr. Elias Kiredjian, St. Gregory Armenian Catholic Church

Rev. Fr. Hayari Tanashian, Holy Trinity Armenian Apostolic Orthodox Church

Fr. Martin Dicuangco, Pontifical Master of Ceremonies, Roman Catholic Archdiocese of Toronto

Pastor Jade Pitts – Maple Community Church (Youth Pastor)

Emalee Alguram – Maple Community Church (Student)

Samuel Raspa – Maple Community Church (Student)

Rev. David Wells – General Superintendent, Pentecostal Assemblies of Canada

Rev. Frank Patrick – Pentecostal Assemblies of Canada

Rev. Fr. Hrant Manookian, St. Mary Armenian Apostolic Orthodox Church of Hamilton

Guests of Honour:

The Hon. Ms. Mitzie Hunter, M.P.P ‐ Scarborough‐Guildwood

The Hon. Aris Babikian, MPP ‐ Scarborough‐Agincourt

Mr. Hagop Janbazian ‐ Chair, Armenian Interdenominational Council

Mr. Raffi Bedrosyan ‐ Chair, Holy Trinity Armenian Church Parish Council

At the end of the Prayer Service the clergy proceeded to the exit accompanied by the rendition of “Khorhourt Medz”/”Wondrous Mystery”.

 

Քրիստոնէական Միասնականութեան համար Աղօթքի Օր

Քիստոնէական Միասնականութեան Գրասենեակի եւ Մեծն Թորոնթոյի Միջ-եկեղեցական խորհուրդի կազմակերպութեամբ, «Քրիստոնէական Միասնականութեան համար Աղօթքի Շաբթուայ» ծիրէն ներս, Կիրակի, 23 Յունուար 2022-ի երեկոյեան ժամը 4-ին, Թորոնթոյի Սուրբ Երրորդութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին հիւրնըկալեց տարեկան աղօթահաւաքը, որ միաժամանակ ուղիղ հեռարձակմամբ եկեղեցւոյ Facebook-ի եւ Youtube-ի կայքէջերէն սփռուեցաւ:

Նախքան արարողութեան սկիզբ առնելը, ժամը՝ 3:45-ին, ուղիղ հեռարձակմամբ սփռուեցաւ Էյճընքորթ Համայնքի Փրկութեան Բանակի Եկեղեցւոյ դպրաց դասի կողմէ հոգեւոր երգերու կատարման ձայներիզը, ապա Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին ներկայացնող տեսահոլովակը: 

Եկեղեցոյս Դպրաց Դասի կողմէ «Հրաշափառ»-ի երգեցողութեամբ, հոգեւորականներու թափորը մուտք գործեց եկեղեցի, ապա Գանատահայոց Թեմի Փոխառաջնորդ եւ եկեղեցոյս Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ. Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանի բարի գալուստի խօսքով սկիզբ առաւ օրուայ աղօթահաւաքը:

Ներկայ հոգեւորականները իրենց մասնակցութիւնը բերին աղօթքներու եւ սաղմոսներու արտասանութեան եւ Աստուածաշնչական ընթերցումներուն:

Առաքելական Թուղթի ընթերցումը կատարեց Անկլիգան Եկեղեցիէն Գերշ. Տ. Անտրու Եպս. Ապսիլը, Աւետարանի ընթերցումը՝ Գերշ. Տ. Թոմըս Գարտինալ Քոլինզը, իսկ օրուայ խորհուրդն ու պատգամը փոխանցեց Գանատահայոց թեմի Փոխառաջնորդ եւ եկեղեցոյս Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ. Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը:

Երգեցողութեան մաս կազմեցին Սուրբ Երրորդութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Դպրաց Դասը, Սուրբ Անուն Ափրիկեան Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Դպրաց Դասը, Ս. Մարկոս Ղպտի Առաքելական Եկեղեցւոյ Դպրաց Դասը եւ Մայր Լիբանանի Մարոնիթ Եկեղեցւոյ Դպրաց Դասը:  

Մասնակից հոգեւորականներն էին.

Գերպ. Թովմաս Կարտինալ Քոլլինզ, Արքեպիսկոպոս Թորոնթոյի Կաթողիկէ Թեմի

Գերշ. Տ. Անտրիւ Եպիսկոպոս Ասպիլ, Թորոնթոյի Անկլիքան Թեմ

Հոգշ. Դոկտ. Ճոն Ճոզէֆ Մասդանտրէա, Ատենապետ Մեծն Թորոնթոյի Քրիստոնեայ Եկեղեցիներու Խորհուրդի (Ժողովի)

Մարիա Սիմաքովա, Գանատական Եկեղեցիներու Խորհուրդ (Ժողով)

Հոգշ. Դոկտ. Լուիս Մէլօ, Քրիստոնէութեան Միացումի եւ Մովսիսականութեան հետ Կրօնական Մօտեցումի Թորոնթոյի Կաթողիկէ Թեմ

Արժ. Տ. Ֆիլիփ Հոպսըն, Եկեղեցական Խորհուրդի Գրասենեակ, Թորոնթոյի Անկլիքան Թեմ

Վիվիան Քուօք, Ս. Պազիլ Կաթողիկէ Եկեղեցի

Հոգեւոր Հովիւ Ճէյսըն Գլուկ, Մէյբէլ Եկեղեցի, Գանատայի Հոգեգալստեան Ժողով

Տեղակալ, Տեղապահ Գաթի Ալլըն, Էյճընքորթ Համայնքի Փրկութեան Բանակի Եկեղեցի

Տեղակալ, Տեղապահ Սքոթ Ալլըն, Էյճընքորթ Համայնքի Փրկութեան Բանակի Եկեղեցի

Հոգեւոր Հովիւ Մորին Ուոլթըր, Ս. Յովհաննէս Երիցական Եկեղեցի

Արժ. Տ. Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեան Գանատահայոց Թեմի Փոխառաջնորդ եւ Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ

Արժ. Տ. Ամոնիոս Կիրկիզ, Ս. Մարկոս Ղպտի Ուղղափառ Եկեղեցի

Արժ. Տ. Ուալիտ Խուրի, Մայր Լիբանանի Մարոնիթ Եկեղեցի

Ռասըլ Տոլըն, Ծրագիրներու համադրող, Էյճընքորթ Համայնքի Փրկութեան Բանակի Եկեղեցի

Գերշ. Դոկտ Փիթըր Հոլմզ, Եօրքմինսթըր Փարք Մկրտչական Եկեղեցի

Գերպ. Վարդան Ծ. Վրդ. Թաշճեան, Ս. Աստուածածին Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ

Գերյ. Եղիա Ծ. Վրդ. Գիրէճեան, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Կաթողիկէ Եկեղեցի

Արժ. Տ. Հայարի Քհնյ. Թանաշեան, Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցի

Արժ. Տ. Մարթին Տիգուանկօ, Եպիսկոպոսական/ Պապական Հանդիսավար, Թորոնթոյի Կաթողիկէ Թեմ

Հովիւ Ճէյտ Փիթս, Մէյփըլի Եկեղեցի (երիտասարդաց հովիւ)

Էմալի Ալկուրամ, Մէյփըլի Եկեղեցի (աշակերտ)

Սամուէլ Րասբա, Մէյփըլի Եկեղեցի (աշակերտ)

Արժ. Տէյվէտ Ուէլզ, Ընդհանուր Տեսուչ, Վերակացու, Գանատայի Հոգեգալստեան Ժողով

Արժ. Ֆրանք Փաթրիք, Գանատայի Հոգեգալստեան Ժողով

Արժ. Տ. Հրանդ Քհնյ. Մանուկեան, Ս. Աստուածածին Հայս. Առաք. Եկեղեցի, Համիլթոն

Պատուոյ հիւրերն էին.

Մեծյ. Միթցի Հանթըր, Սքարպորօ, Կիլտուտ

Մեծյ. Արիս Պապիկեան, Սքարպորօ, Կիլտուտ

Պրն. Յակոբ Ճամպազեան՝ Ատենապետ Միջյարանուանական Մարմնի

Պրն. Րաֆֆի Պետրոսեան՝ Ատենապետ Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի

Աղօթահաւաքի աւարտին հոգեւորականաց դասը մեկնեցաւ թափորով, ընկերակցութեամբ «Խորհուրդ Մեծ»-ի երգեցողութեան:

 

Donate