Our Church re-opened on June 11th: Stage 1

Our Church re-opened on June 11th: Stage 1

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

Dear faithful,

We are happy to announce that according to the directions established by the officials at the city of Toronto, starting June 11, 2021, we can welcome 15% of our Church capacity (up to 100 people) for to attend Weddings, funerals or religious services, rite or ceremony.

Please note everyone is required to wear masks prior to the entry, register their name and contact information and follow the social distancing regulations.

Please contact the Church office if you have any questions:

Tel: 416-431-3001 ext. 226

or by email: info@TorontoArmenianChurch.com

It’s a pleasure to see you soon,

Parish Council, Holy Trinity Armenian Church

 

ԿԱՐԵՒՈՐ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Սիրելի հաւատացեալներ

Սիրով կը տեղեկացնենք, թէ Թորոնթօ քաղաքի իշխանութիւններու ցուցմունքերուն համաձայն, 2021 թուականի Յունիսի 11-էն սկսեալ, Կիրակնօրեայ Պատարագները, Հոգեհանգստեան արարողութիւնները, խորհրդակատարութիւնները, յուղարկաւորութիւնները, ինչպէս նաեւ Չորեքշաբթի երեկոներու եւ Հինգշաբթի առաւօտներու ժամերգութիւնները, տեղի պիտի ունենան հաւատացեալներու ներկայութեամբ՝ մեր Եկեղեցւոյ տարողութեան 15% տոկոսով (մինչեւ 100 հոգի):

Կը Խնդրենք նկատի ունենալ, թէ եկեղեցի մուտք գործելէ առաջ պարտաւոր էք դիմակներ կրել, գրանցել ձեր անունն ու կապի տուեալները եւ եկեղեցւոյ մէջ յարգել իրարմէ ապահով հեռաւորութիւն պահելու կանոնները:

Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար հաճեցէք կապ հաստատել եկեղեցւոյս գրասենեակին հետ` 416 431 3001 Ext 226

կամ ե-նամակով՝ info@TorontoArmenianChurch.com

Ձեզ տեսնելու ուրախութեամբ`

Սբ. Երրորդութիւն Հայց Առաք. Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդ