Obituary: The Late Vivian Devletian-Ibishian

Obituary: The Late Vivian Devletian-Ibishian


It is with deep sorrow and regret
Mr. Stephen Ibishian
Mr. Christopher Ibishian
Mr. Jirair Devletian Sr.
Mr. Jerry and Taline Devletian
and sons, Mikaël and Nicolas
Mr. Vahe Kerametlian and Ms. Christine Ibishian
and sons, Alexandre and Michael
Ibishian, Devletian, Imamedjian, Egoyan, Kerametlian,
Beshlian, Agopian, Chamourian, Missakian Families
Announce the passing of their beloved
Wife, Mother, Daughter, Sister, Aunt and Relative
VIVIAN DEVLETIAN-IBISHIAN

 width=

August 8, 1964 – April 17, 2020
A memorial service will be announced at a later date.
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late
Vivian Devletian-Ibishian.
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church

Tel: (416) 431-3001

 width=

***


ՄԱՀԱԶԴ

Տիար Ստեփան Իպիշեան
Տիար Քրիստոֆըր Իպիշեան
Տիար Ժիրայր Տէվլէթեան Երէց
Տիար Ճէրրի և Թալին Տէվլէթեան
Եւ զաւակունք՝ Միքայէլ եւ Նիքըլըս
Տիար Վահէ Քէրամէթլեան եւ Տիկ. Քրիսթին Իպիշեան
Եւ զաւակունք՝ Ալէքսանտր եւ Մայքըլ
Իպիշեան, Տէվլէթեան, Իմամճեան, Էկոյեան, Քէրամէթլեան,
Պէշլեան, Ակոբեան, Չամորեան, Միսաքեան Ընտանիքներ
կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Տիկնոջ, Մօր, Դստեր, Քրոջ, Մօրաքրոջ եւ Ազգականի՝
ՎԻՎԻԱՆ ՏԷՎԼԷԹԵԱՆ-ԻՊԻՇԵԱՆ-ի

 width=

8 Օգոստոս, 1964 – Ապրիլ 17, 2020
Ննջեցեալի յիշատակին
հոգեհանգստեան արարողութիւն տեղի պիտի ունենայ
երբ ապահով եւ խաղաղ պայմանները վերադառնան:
Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական 
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրտաուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն
 Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001

 

 width=

Donate