Obituary: The Late Takuhi Maranjian

Obituary: The Late Takuhi Maranjian

 
It is with deep sorrow and regret that
Mr. Haritoun Maranjian
Mr. & Mrs. Garabed & Hortensia Arslanian
Ohannes & Michael Arslanian
Mr. Armen Maranjian and Family
Announce the passing of their beloved
Wife, Sister, Sister-in-law and Aunt
THE LATE TAKUHI MARANJIAN

Jan. 3, 1953 – Sep. 12, 2019

The Funeral Service will take place
at Holy Trinity Armenian Church
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5
Tuesday, September 17, 2019
 Visitation at 10:30 AM
Funeral Service at 11:00 AM
Followed by the interment at
York Cemetery, Sec 3 lot # 875
160 Beecroft Rd, North York, ON M2N 5Z5
 The 40th Day Requiem Service will be held on
Sunday, October 20, 2019
at Holy Trinity Armenian Church
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Takuhi Maranjian.
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church
Tel: (416) 431-3001

 

***
ՄԱՀԱԶԴ
Տիար Յարութիւն Մարանճեան
Տէր եւ Տիկ. Կարապետ եւ Օրթէնցիա Արսլանեան
Օհաննես եւ Միքաէլ Արսլանեան
Տիար Արմէն Մարանճեան եւ Ընտանիք
Կը գուժէն մահը իրենց սիրեցեալ Տիկնոջ, Քրոջ եւ Հօրաքրոջ՝
ԹԱԳՈՒՀԻ ՄԱՐԱՆՃԵԱՆԻ

Յունուար 3, 1953 – Սեպտեմբեր 12, 2019
Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Երեքշաբթի, 17 Սեպտեմբեր, 2019-ին
Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5
Այցելութիւն՝ Առաւօտեան ժամը 10:30-ին
Թաղման արարողութիւն՝ ժամը 1
1:00-ին
Թաղման կարգ – «Եորք» գերեզմանատան մէջ
Մաս 3 – թիւ 
875
160 Beecroft Rd, North York, ON M2N 5Z5
Հանգուցեալի մահուան քառասունքին առթիւ
հոգեհանգստեան արարողութիւն
պիտի մատուցուի Սբ. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, 2
0 Հոկտեմբեր, 2019
Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրտաուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001
 
Donate