Obituary: The Late Shahan Papazian

Obituary: The Late Shahan Papazian

It is with deep sorrow and regret that
Irma & Gord Taylor
Lena & Vahe Kerim
Gina Papazian
With their children and grand children:
Scott Taylor & Rehanna Manek
    Khaled, Khayr, Lisa Taylor
Aline & Peter Maleganovksi
     Andrew, Stephen
Sona Kerim
Renna Okutan and Cameron Okutan
Announce the passing of their beloved
Father, Grandfather and Great Grandfather
SHAHAN PAPAZIAN

 width=

1925 – 2020
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late
Shahan Papazian.
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church

Tel: (416) 431-3001

***

ՄԱՀԱԶԴ

Իրմա եւ Կորտ Թէյլըր
Լէնա եւ Վահէ Քէրիմ
Ճինա Փափազեան
Եւ իրենց զաւակներն ու թոռները՝
Սքաթ Թէյլըտ եւ Րիաննա Մանէք
Խալէտ, Խէյր եւ Լիսա Թէյլըր
Ալին եւ Փիթըր Մալէկանովսքի
Անտրու եւ Սթիւըն

Սօնա Քէրիմ
Րէննա Օքութան եւ Քամէրոն Օքութան
Կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Հօր, Մեծ Հօր եւ Մեծ ՄեծՀօր՝
ՇԱՀԱՆ ՓԱՓԱԶԵԱՆ-Ի

 width=

1925 – 2020
Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրտաուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001
Donate