Obituary: The Late Sarguis Solakian

Obituary: The Late Sarguis Solakian


It is with deep sorrow and regret that
Mrs. Nunush Solakian
and children, Arman and Alissa Solakian
Mrs. Anahid Dallakian
Mrs. Mary Dallakian
Announce the passing of their beloved
Husband, Father, Brother and Uncle
SARGUIS SOLAKIAN


March 30, 1954 – June 12, 2019

Visitation on Monday, June 17, 2019
7:00 PM to 9:00 PM
At Highland Funeral Home
Scarborough Chapel
3280 Sheppard Ave E, Scarborough ON – M1T 3K3
The Funeral Service will take place on
Tuesday, June 18, 2019 at 11:00 AM

At Holy Trinity Armenian Church
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5
Followed by the interment at
York Cemetery –Section 30, lot 
#2408
160 Beecroft Rd, North York, ON
The 40th Day Requiem Service will be held on
Sunday, July 28, 2019
at Holy Trinity Armenian Church
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Sarguis Solakian.
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church
Tel: (416) 431-3001

****

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Նունուշ Սոլակյան
Եւ զաւակները՝ Արման եւ Ալիսա Սոլակյան
Տիկին Անահիտ Դալլաքյան
Տիկին Մերի Դալլաքյան
Կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Ամուսնոյն, հօր եւ հարազատին՝

Սարգիս Սոլակյանի

1954 – 2019
Այցելութիւն՝ 17 Յունիս, 2019-ին
Երեկոյեան ժամը 7։00-էն 9։00
Highland Funeral Home –ի մէջ`
Scarborough Chapel
3280 Sheppard Ave E, Scarborough ON – M1T 3K3
Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Երեքշաբթի, 18 Յունիս, 2019-ին
Առաւօտեան ժամը 11:00-ին
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ
920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5
Թաղման կարգ՝ Եորք Գերեզմանատան մէջ
160 Beecroft Rd, North York, ON
Մաս 30 – թիւ 2408
Մահուան 40-օրուայ առթիւ հոգեհանգստեան արարողութիւն
կը մատուցուի Սբ. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, Յուլիս 28, 2019–ին
Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական Խորհուրդը
իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն Սոլակյան ընտանիքի
բոլոր հարազատներուն եւ բարեկամներուն:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ 
Հեռախօս՝ 416-431-3001

 

Donate