Obituary: The Late Krikor Edmond Torikian

Obituary: The Late Krikor Edmond Torikian


Mrs. Seta Torikian and son Edmond Torikian
 
 Mr. Vahan Torikian
Tara Torikian and Christopher Ruffolo
Wesley Torikian and Noah Torikian
 
 Dr. & Mrs. Garo and Sylvia Darian
Ms. Tamara Darian
 
Mr. & Mrs. Zohrab and Kariné Ghanimian
and daughter Eris
 
 Hrip “Morak” Shadarevian and Family
 
 Mr. & Mrs. Henry and Seta Nigoghossian
Mr. Peter Nigosian
Ms. Tenny Nigoghossian
 
 Mr. & Mrs. Hagop and Zvart Tokatlian
 
 Mr. & Mrs. Sevag and Amor Tokatlian
 
 Mr. & Mrs. Vram and Marie Biberian & Family
 
 Ms. Vartouhi Ohanian
Mrs. Jacqui Ohanian
 
 Mrs. Androula Biberian and Family
 
 Mr. & Mrs. Missak and Peggy Jihanian and Family
 
 Mrs. Hermine Semerdjian and Family
 
 Mrs. Rene Mahserejian and Family
 
 Mrs. Leone Mooradian and Family
 
 Mr. & Mrs. Stepan and Alice Hagopian
and Mr. Barret Hagopian
 
 Mr. & Mrs. Steve and Tamara Gaspar
 
 and many other relatives and friends
 
 Announce the passing of their beloved
Husband, Father, Brother, Brother-in-law,
Uncle, Nephew, Cousin, Godfather and Friend
 
 KRIKOR EDMOND TORIKIAN
 width=
December 22, 1950 – February 28, 2021
The Funeral Service will take place on
Friday, March 5, 2021 at
Holy Trinity Armenian Church

Please click on the link below to follow the Funeral Service live
starting at 11:00 AM

 width=

Followed by burial in York Cemetery
Section 3 – lot #88E
The 40th Day Requiem Service will be held on
Sunday, April 11, 2021
at Holy Trinity Armenian Church
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Mr. Krikor Torikian.
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church

Tel: (416) 431-3001

 

 width=

 

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկ. Սեդա Թորիկեան եւ զաւակը՝
Էտմոնտ Թորիկեան
Տիար Վահան Թորիկեան
Թարա Թորիկեան եւ Քրիսթոֆըր Ռուֆոլլօ
Ուէզլի Թորիկեան եւ Նօա Թորիկեան
Տոքթ. եւ Տիկ. Կարօ եւ Սիլվիա Տարեան
եւ Թամարա Տարեան
Տէր եւ Տիկ. Զոհրապ եւ Գարինէ Ղանիմեան
եւ դուստրը՝ Էրիս
Հռիփ «Մօրաք» Շատարեւեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Հէնրի եւ Սեդա Նիկողոսեան
Պետրոս Նիկողոսեան
Թէնի Նիկողոսեան
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Զուարթ Թոքադլեան
Տէր եւ Տիկ. Սեւակ եւ Ամոռ Թոքադլեան
Տէր եւ Տիկ. Վրամ եւ Մարի Պիպէրեան եւ ընտանիք
Վարդուհի Օհանեան
Տիկ. Ճէքի Օհանեան
Տիկ. Անտրուլա Պիպէրեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Միսակ եւ Բէկի Ճիհանեան եւ ընտանիք
Տիկ. Հերմինէ Սէմէրճեան եւ ընտանիք
Տիկ. Ռընէ Մահսերէճեան եւ ընտանիք
Տիկ. Լիոնէ Մուրատեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Ստեփան եւ Ալիս Յակոբեան
եւ Տիար Պարէթ Յակոբեան
Տէր եւ Տիկ. Սթիվ եւ Թամարա Գասպար
Հարազատներ ու բարեկամներ
կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Ամուսնոյն, Հօր, Եղբօր, Հօրեղբօր, Մօրեղբօր,
Զարմիկի, Կնքահօր եւ բարեկամի՝

ԳՐԻԳՈՐ ԷՏՄՈՆՏ ԹՈՐԻԿԵԱՆԻ

 width=
Ծնեալ 22 Դեկտեմբեր 1950-ին
որ կնքեց իր մահկանացուն 28 Փետրուար 2021-ին
Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ
Ուրբաթ, 5 Մարտ, 2021-ին

Արարողութեանը կրնաք հետեւիլ Zoom-ի միջոցով՝
առաւօտեան ժամը 11-ին

 width=

Թաղման կարգ – «Եորք» գերեզմանատան մէջ
Մաս 3 – Թիւ 88E
Հանգուցեալի մահուան քառասունքին առթիւ
հոգեհանգստեան արարողութիւն
պիտի մատուցուի Սբ. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, 11 Ապրիլ, 2021-ին
Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001

 

IMPORTANT
Dear faithful,
According to the announcement of the Province of Ontario, Toronto has moved to a Lockdown state.
This means the attendance at the church and graveside service is restricted to 10 people. Only the immediate family members can attend the funeral service during the Lockdown.
Please contact the Church office if you have any questions or concerns.
416-431-3001 ext. 226 or by email: info@TorontoArmenianChurch.comThank you for your cooperation. Stay safe and healthy.
Donate