Obituary: The Late Haik Khodaverdi

Obituary: The Late Haik Khodaverdi

 

It is with deep sorrow and regrets that
Mrs. Edith Khodaverdi
Mr. & Mrs. Bob and Irene Nazarian
and
Ara, Levon and Armen
Mr. & Mrs. Henri and Tina Khodaverdi
and 
Khodaverdi, Nazarian, Haghverdi, Ayvazian and Vartanian families
Announce the passing of their beloved
Husband, Father, Grandfather, Uncle, Brother and Brother-in-law
HAIK KHODAVERDI

 width=

May 31, 1932 – May 1, 2021
 
The funeral service will take place 
on Friday, May 7, 2021 at 11:30 AM
at
Holy Trinity Armenian Church
The burial service will follow at
Elgin Mills Cemetery, section 32, lot #5006 
Due to Covid-19 pandemic and the restrictions,
the service will be a private ceremony for family members only.
The Rev. Archpriest Zareh Zargarian and the parish council
extend their condolences to the family members and
ask faithful parishioners to pray for the departed soul of
The Late Haik Khodaverdi.
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church
Tel: 416-431-3001

 

 width=

 

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Էդիթ Խոդաւերդի
Տէր եւ Տիկ. Բաբ եւ Իռեն Նազարեան
եւ
Արա, Լեւոն եւ Արմէն
Տէր եւ Տիկ. Հենրի եւ Թինա Խոդաւերդի
ինչպէս նաեւ Խոդաւերդի, Նազարեան, Հաղւերդի, Այւազեան եւ Վարդանեան ընտանիքները 
Կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Ամուսնոյն, Հօր, Մեծ Հօր, Եղբօր եւ Հօրեղբօր՝
ՀԱՅԿ ԽՈԴԱՒԵՐԴԻ-Ի

 width=

31 Մայիս, 1932 – 1 Մայիս, 2021
 
Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Ուրբաթ, 7 Մայիս, 2021-ին
Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ
Թաղման արարողութիւն – առաւօտեան ժամը 11:30-ին
 Թաղման կարգ – Էլկին Միլզ գերեզմանատան մէջ
Մաս 32
– թիւ 5006
Սիրելի հաւատացեալներ, 
Նկատի ունենալով համաճարակի հետ կապուած արգելափակումները
Եկեղեցւոյ
 մէջ արարողութեանը պիտի մասնակցին ընտանիքի անմիջական անդամները:
Այս տխուր առիթովՏէր Զարեհ ԱՔհնյԶարգարեանը եւ Ծխական
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւններ կատարել
ՍբԵրրորդութիւն ՀայցԱռաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001

 

IMPORTANT!

Dear faithful,

Please note that up to 10 people can attend the Service at Church. 

For the safety of our community’s seniors and more vulnerable members, please do not come to church if you have any of the symptoms listed below:
Fever
Cough
Shortness of breath (out of breath, unable to breathe deeply)
Sore throat
Difficulty swallowing
Runny, stuffy or congested nose (not related to seasonal allergies or other known causes or conditions)
Lost sense of taste or smell
Pink eye (conjunctivitis)
Headache that’s unusual or long lasting
Digestive issues (nausea/vomiting, diarrhea, stomach pain)
Muscle aches

Kindly contact the Church office if you have any questions or concerns.
416-431-3001 ext. 226 or by email: info@TorontoArmenianChurch.com

Thank you for your cooperation. Stay safe and healthy.

Donate