Obituary: The Late George Bablanian

Obituary: The Late George Bablanian


It is with a heavy heart that
Mr. & Mrs. Mgrdich Bablanian and Kohar Tatoyan
and sons, George and Shant Bablanian
Miss Janet Bablanian
Mr. & Mrs. Jemil Bablanian and Nora Baghdassarian
and children, George and Maria Bablanian
Mr. & Mrs. Jaan Bablanian and Talar Yaralian Bablanian
and children, Marc and Christ Bablanian
Mr. & Mrs. Manouk Sayegh and Siranoush Sayegh Bablanian
and children, Elizabeth Sayegh and Anto Sayegh
Announce the passing of their beloved
Father and Grandfather
GEORGE BABLANIAN

 width=

The funeral service will take place on
Friday, February 12, 2021 at
Holy Trinity Armenian Church
Followed by the burial Service at
York Cemetery, Section 3, lot 88D
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late George Bablanian.
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church

Tel: (416) 431-3001
 width=

IMPORTANT
Dear faithful,
According to the announcement of the Province of Ontario, Toronto has moved to a Lockdown state.
This means the attendance at the church and graveside service is restricted to 10 people. Only the immediate family members can attend the funeral service during the Lockdown.
Please contact the Church office if you have any questions or concerns.
416-431-3001 ext. 226 or by email: info@TorontoArmenianChurch.comThank you for your cooperation. Stay safe and healthy.


ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ Տիկ. Մկրտիչ Պապլանեան եւ Գոհար Թաթոյեան
եւ զաւակները՝ Ճորճ եւ Շանթ Պապլանեան
Օրդ. Ժանէթ Պապլանեան
Տէր եւ Տիկ. Ճէմիլ Պապլանեան եւ Նորա Պաղտասարեան
եւ զաւակները՝ Ճորճ եւ Մարիա Պապլանեան
Տէր եւ Տիկ. Ժան Պապլանեան եւ Թալար Եարալեան Պապլաեան
եւ զաւակունք՝ Մարք եւ Քրիսթ Պապլանեան
Տէր եւ Տիկ. Մանուկ Սայէղ եւ Սիրանուշ Պապլանեան Սայէղ
եւ զաւակունք՝ Էլիզաբեթ եւ Անթօ Սայեղ
Կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Հօր եւ Մեծ Հօր՝
ՃՈՐՃ ՊԱՊԼԱՆԵԱՆԻ
 width=
1934 – 2021
Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ
12 Փետրուար, 2021-ին
Թաղման կարգ – «Եորք» գերեզմանատան մէջ
Մաս 3 – Թիւ 88D
Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001

 

Սիրելի հաւատացեալներ,
Պիտի խնդրենք որ եկեղեցւոյ մէջ յուղարկաւորութեան արարողութիւններուն, ինչպէս նաեւ գերեզմանատան արարողութիւններուն ֆիզիքապէս չմասնակցիք, այլ՝ Ձեր ցաւակցութիւնները ընտանիքին փոխանցէք հեռաձայնով կամ ե-նամակով։ Ըստ սահմանուած օրէնքին, այս ընթացքին առաւելագոյնը 10 հոգի կրնայ ներկայ գտնուիլ եկեղեցւոյ շէնքի տարածքին մէջ:
 
Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար, հաճեցէք կապ հաստատել եկեղեցւոյս գրասենեակին հետ
416 431 3001 Ext 226 կամ ե-նամակով՝  info@TorontoArmenianChurch.com
 
Առողջութեան եւ խաղաղութեան բարի մաղթանքներով,
Սբ. Երրորդութիւն Հայց Առաք. Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդ
Donate