Obituary: The Late Egya Torus

Obituary: The Late Egya Torus


It is with deep sorrow and regret that
Mrs. Azaduhi Torus
Ayda and Kevork Tutundjian
Arman and Mina Torus
Misak Torus and Fang Liang
Nare and Shant Proudian
Raffi and Stephanie Tutundjian
Arman Junior
Arin and Alex Torus
Nicholas and Natalie Torus
and Penelope Proudian
Announce the passing of their beloved
Husband, Father, Grandfather and Great Grandfather
EGYA TORUS

October 22, 1930 – October 24, 2019
 
The Funeral Service will take place at
Holy Trinity Armenian Church
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5
on
Saturday, October 26, 2019
Visitation at 10:30 AM
Funeral Service at 11:00 AM
Followed by the interment at
York Cemetery, Sec 9 lot # 2445
160 Beecroft Rd, North York, ON M2N 5Z5 
The 40th Day Requiem Service will be held on
Sunday, December 1, 2019
at Holy Trinity Armenian Church
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Egya Torus.
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church
Tel: (416) 431-3001
***

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկ. Ազատուհի Թորուս
Այտա եւ Գէորգ Թուոթունճեան
Արման եւ Մինա Թորուս
Միսակ Թորուս եւ Ֆանկ Լիանկ
Նարէ եւ Շանթ Փրուտեան
Րաֆֆի եւ Ստեֆանի Թութունճեան
Արման, Արին եւ Ալէքս Թորուս
Նիքոլաս եւ Նաթալի Թորուս
եւ Փենելոպի Փրուտեան
Կը գուժէն մահը իրենց սիրեցեալ
ԱՄուսնոյն, Հօր, Մեծ Հօր եւ Մեծ Մեծ Հօր՝
ԵՂԻԱ ԹՈՐՈՒՍԻ

Հոկտեմբեր 22, 1930 – Հոկտեմբեր 24, 2019
  
Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Շաբաթ26 Հոկտեմբեր, 2019-ին
Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5
Այցելութիւն՝ Առաւօտեան ժամը 10:30-ին
Թաղման արարողութիւն՝ ժամը 11:00-ին
Թաղման կարգ – «Եորք» գերեզմանատան մէջ
Մաս 9 – թիւ 2445
160 Beecroft Rd, North York, ON M2N 5Z5
Հանգուցեալի մահուան քառասունքին առթիւ
հոգեհանգստեան արարողութիւն
պիտի մատուցուի Սբ. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, 1 Դեկտեմբեր, 2019
Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրտաուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001

 

Donate