Obituary: The Late Anahid Jamkochian

Obituary: The Late Anahid Jamkochian


It is with deep sorrow and regret that
Mrs. Mary Nerinians
and son, Andranik Nerinians
Mr. Luther Jamkochian and daughters,
Lusine and Sona
Mr. & Mrs. Abraham and France Kandaharian
And all members of Kandaharian and Jamkochian families
Announce the passing of their beloved
Mother, Grandmother, Aunt and Relative
ANAHID JAMKOCHIAN

 width=

Oct. 7, 1933 – May 8, 2020
A memorial service will be announced at a later date.
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late
Anahid Jamkochian.
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church

Tel: (416) 431-3001
 width=

***

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկ. Մերի Ներինյան եւ զաւակը՝
Անդրանիկ Ներինյան
Տիար Լութեր Ժամկոչյան
եւ դուստրերը՝ Լուսինե եւ Սոնա Ժամկոչյան
Տէր եւ Տիկ. Աբրահամ եւ Ֆրանս Քանդահարյան
Համայն Ժամկոչյան եւ Քանդահարյան ընտանիքներ
Կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Մօր, Մեծ Մօր, Հօրաքրոջ եւ Ազգականի՝
ԱՆԱՀԻՏ ԺԱՄԿՈՉԵԱՆ-ի

 width=

Հոկտ. 7, 1933 – Մայիս 8, 2020
Ննջեցեալի յիշատակին
հոգեհանգստեան արարողութիւն տեղի պիտի ունենայ
երբ ապահով եւ խաղաղ պայմանները վերադառնան:
Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական 
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն
 Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001

***

The Heartfelt words of Mr. Abraham Kandaharian about his beloved Aunt:
DEAR AUNT THAT I CALLED HORKUR !
Some people come to this world to just devote themselves selflessly without any reservations for the GOOD OF EVERYONE AROUND THEM related or none!!!
I grew up in the family when HORKUR was still a teenager, looking after me as if her own.
Even later on when she got married against the wishes of 5 year old myself; thinking that I am loosing MY HORKUR, I found refuge with her when I was most vulnerable in my very young age.
If there is a such a thing as; “NONE ORDAINED NUN” I was lucky enough to be related to both; Mary morak  & my HORKUR!!! Such SELFLESSNESS! Such DEVOTION! does not  exist in this troubled world that we live…

 

 width=

Donate