Obituary: The Late Alis Vemyan Pandes

Obituary: The Late Alis Vemyan Pandes

It is with deep sorrow and regret that
Mr & Mrs Hagop and  Nadya Pandes
Mrs & Mr  Sheyda (Pandes) Triou
and
Jean-Noel Triou (In France)
 
Grand Children:
Dr Michael Sayat Pandes and Dr. Shelly Dev
Prof Dr. Ari Pandes and J.D. Tara Pandes
Lucine Febel and Themis Triou (In Congo and France)
 
Great Grand Children:
Nathan Pandes, Jack Pandes and Jude Pandes
Announce the passing of their beloved
Mother, Grandmother and Great Grandmother
ALIS VEMYAN PANDES

 width=

Dec 24, 1921 – April 12, 2020
A memorial service will be announced at a later date.
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late
Alis Vemyan Pandes.
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church

Tel: (416) 431-3001

***

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Նատիա Բանտես
Տէր եւ Տիկ Շէյտա (Բանտես) Թրիու
եւ
Ժան-Նօէլ Թրիու (Ֆրանսաէն)
Թոռները`
Տոքթ. Մայքըլ Սայաթ Բանտես եւ Տոքթ. Շէլլի Տեվ
Փրոֆ. Դոկտ. Արի Բանտես եւ Թարա Բանտես
Լուսին Ֆէպէլ եւ Թէմիս Թրիու
(Քոնկօ եւ Ֆրանսաէն)
Ծոռները`
Նաթան Բանտես, Ճաք Բանտես եւ Ճուտ Բանտես
կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Մօր, Մեծ Մօր եւ Մեծ-Մեծ Մօր՝
ԱԼԻՍ ՎԵՄԵԱՆ ԲԱՆՏԵՍ-ի

 width=

24 Դեկտեմբեր, 1921 – Ապրիլ 12, 2020
Ննջեցեալի յիշատակին
հոգեհանգստեան արարողութիւն տեղի պիտի ունենայ
երբ ապահով եւ խաղաղ պայմանները վերադառնան:
Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական 
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրտաուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն
 Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001
Donate