Obituary: Haroutioun (Harry) Ampagoumian

Obituary: Haroutioun (Harry) Ampagoumian


It is with deep sorrow and regret that
Mrs. Shake Ampagoumian
Mr. and Mrs. Chris and Lori Tutunzis
And their children Isla and Alec
Mr. and Mrs. Benny and Hasmig Ampagoumian
Together with the Ampagoumian, Palayan,
Mouneimne, and Kodjian Families
Announce the passing of their beloved
Husband, Father, Brother, Grandfather, and Uncle
HAROUTIOUN (HARRY) AMPAGOUMIAN

 width=

April 13, 1930 – July 26, 2020
The visitation will be on
Thursday July 30
4:00 pm to 6:00 pm & 7:00 pm to 9:00 pm
 Chapel Ridge Funeral Home

8911 Woodbine Ave, Markham, ON L3R 5G1
The Funeral Service will take place
at Holy Trinity Armenian Church

920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5
Friday, July 31, 2020 at 11:00 AM
Followed by the interment at
York Cemetery, Section 3 lot # 37
160 Beecroft Rd., Toronto, ON M2N 5Z5
The 40th Day Requiem Service will be held on
Sunday, September 6, 2020
at Holy Trinity Armenian Church
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Haroutioun (Harry) Ampagoumian.
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church
Tel: (416) 431-3001

***

 

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկ. Շաքէ Ամբակումեան
Տէր եւ Տիկ. Քրիս եւ Լոռի Թութունզիս
Եւ զաւակները՝ Այլա եւ Ալէք
Տէր եւ Տիկ. Պէննի եւ Յասմիկ Ամբակումեան
Ամբակումեան, Փալայեան, Մոնէիմն
եւ Կոճեան ընտանիքներ
Կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Ամուսնոյն, Հօր, Եղբօր, Մեծ Հօր, 
Հօրեղբօր եւ Մօրեղբօր՝
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ (Հարի) ԱՄՊԱԿՈՒՄԵԱՆ-ի

 width=

13 Ապրիլ, 1930 – 26 Յուլիս, 2020
Այցելութիւն` Հինգշաբթի, 30 Յուլիս, 2020-ին
Երեկոյեան ժամը 4:00-6:00 եւ 7:00 – 9:00
 Chapel Ridge Funeral Home-ին մէջ

8911 Woodbine Ave, Markham, ON L3R 5G1
Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Ուրբաթ, 31 Յուլիս, 2020-ին
Արարողութիւն,
առաւօտեան ժամը 11:00-ին
Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5
Թաղման կարգ «Եորք»գերեզմանատան մէջ, Section 3 lot # 37
160 Beecroft Rd., Toronto, ON M2N 5Z5
Հանգուցեալի մահուան քառասունքին առթիւ
հոգեհանգստեան արարողութիւն
պիտի մատուցուի Սբ. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, 6 Սեպտեմբեր, 2020-ին
Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրտաուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ

Հեռախօս՝ 416-431-3001
Donate