Obituary: The Late Agop Anoushian

Obituary: The Late Agop Anoushian

It is with deep sorrow that

Mrs. Zabel Toujian Anoushian

Mr. & Mrs. Simon and Sona Anoushian
and children

Mr. & Mrs. George and Maria Anoushian
and children

Mr. Panos Anoushian

Mr. & Mrs. Arsen and Maral Konjaian
and family,
Mr. & Mrs. Hovan and Nanor Daghlian and children
Mr. Hovsep Konjaian

Mrs. Arshalouys Kalemkerian and children

Mrs. Zarouhi Buduzian and children

Mrs. Nazeli Konjaian and children

Mr. & Mrs. Kevork & Negdar Chorbajian
and children

Mr. Jirayr Topalian and children

Anoushian, Toujian, Konjaian, Daghlian,  Kalemkerian,
Buduzian, Chorbajian, Topalian, Minassian,
Iskenderian and Karabashian Families

Announce the passing of their beloved
Husband, Father, Grandfather, Brother
and Relative

AGOP ANOUSHIAN

December 2, 1941 – September 10, 2021
 

Funeral Service will take place
on
Wednesday, September 15, 2021 at 11:00 am

Holy Trinity Armenian Church
920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5

Followed by the interment at
Duffin Meadows Cemetery – Section 11 lot #1505
2505 Brock Rd N, Pickering, ON L1X 0K3
 
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Agop Anoushian.

In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church
Tel: (416) 431-3001

 

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Զապէլ Թուճեան Անուշեան

Տէր եւ Տիկ. Սիմոն եւ Սոնա Անուշեան
եւ զաւակունք

Տէր եւ Տիկ. Ճորճ եւ Մարիա Անուշեան
եւ զաւակունք

Տիար Փանոս Անուշեան

Տէր եւ Տիկ. Արսէն եւ Մարալ Գոնճայեան
եւ զաւակունք

Տէր եւ Տիկ. Յովան եւ Նանոր Տաղլեան
եւ զաւակունք

Տիար Յովսէփ Գոնճայեան

Տիկին Արշալոյս Քալէմքէրեան
եւ զաւակունք

Տիկին Զարուհի Պուտուզեան
եւ զաւակունք

Տիկին Նազէլի Գոնճայեան
եւ զաւակունք

Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Նեկտար Չորպաճեան
եւ զաւակունք

Տիար Ժիրայր Թոփալեան
եւ զաւակունք

Անուշեան, Թուճեան, Գոնճայեան, Տաղլեան,
Քալէմքէրեան, Պուտուզեան, Չորպաճեան, Թոփալեան,
Մինասեան, Իսկէնտէրեան եւ Քարապաշեան ընտանիքները

կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Ամուսնոյն, Հօր, Մեծ Հօր, Եղբօր եւ Ազգականի՝

ՅԱԿՈԲ ԱՆՈՒՇԵԱՆ-Ի

2 Դեկտեմբեր, 1941 – 10 Սեպտեմբեր, 2021

 
Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Չորեքշաբթի, 15 Սեպտեմբեր, 2021

Թաղման արարողութիւն՝ 
Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5
Առաւօտեան ժամը 11:00-ին

Թաղման Կարգը յաջորդիւ՝
«Duffin Meadows» գերեզմանատան մէջ – Մաս 11, թիւ 1505
2505 Brock Rd N, Pickering, ON L1X 0K3

Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:

Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001

 

Donate