Late Stephen K. Semerdjian

Late Stephen K. Semerdjian

 

It is with deep sorrow and regrets that

Mrs. Christine Semerdjian

Mr. Jack Hagop Semerdjian

Mr. Gary Semerdjian

Announce the passing of their beloved
Husband and Father

STEPHEN K. SEMERDJIAN

 

1936-2018

The Funeral Service will take place
at Holy Trinity Armenian Church

920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5

Tuesday, November 27, 2018
 Visitation at 10:00 AM
Funeral Service at 11:00 AM

Followed by the interment at
York Cemetery –Section 30, lot 2319
160 Beecroft Rd, North York, ON M2N 5Z5

The 40th Day Requiem Service will be held on
Sunday, December 30, 2018

at Holy Trinity Armenian Church

The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Stephen K. Semerdjian.

In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church

Tel: (416) 431-3001

 

 ***** 

ՄԱՀԱԶԴ

 Տիկին Քրիսթին Սեմերճեան

Տիար Ճաք Յակոբ Սեմերճեան

 Տիար Կարօ Սեմերճեան

 Կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Ամուսնոյն եւ Հօր
՝

ՍՏԵՓԱՆ Գ. ՍԵՄԵՐՃԵԱՆԻ

1936 – 2018

Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Երեքշաբթի, 27 Նոյեմբեր, 2018 ին

Սուրբ Երրորդութիւն ՀայցԱռաքԵկեղեցւոյ մէջ
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5

Այցելութիւն՝ առաւօտեան ժամը 10:00-ին
Թաղման արարողութիւն՝ ժամը 11:00-ին

 Թաղման կարգ – Եորք գերեզմանատան մէջ
Մաս 30 թիւ 2319
160 Beecroft Rd, North York, ON M2N 5Z5


Մահուան
 40-օրուայ առթիւ հոգեհանգստեան արարողութիւն
կը մատուցուի ՍբԵրրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, 30 Դեկտեմբեր, 2018

Այս տխուր առիթովՏէր Զարեհ ԱՔհնյԶարգարեանը եւ Ծխական 
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
Սեմերճեան ընտանիքին ու բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:

Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրտաուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ

Հեռախօս՝
416-431-3001