Late Lousazen Vartan

Late Lousazen Vartan

It is with deep sorrow and regrets that

Mr. & Mrs. Krikor & Manoushag Keshishian

Mr. Avedis Keshishian

Mr. Vartan Keshishian

Mr. & Mrs. Joseph & Sirarpi Shlalah
and children Lena & Tony

Mr. & Mrs. Joseph & Osanna Noum
and children Tofiq, Eddie & Asdghig

Mr. & Mrs. Haroutune & Maral Keshishian
and children

Announce the passing of their beloved
Mother and Grandmother

MRS. LOUSAZEN VARTAN
LOUSAZEN VARTAN-1931-2015

1931 – 2015

The Funeral Service will take place
at Holy Trinity Armenian Church

920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5

Tuesday, November 10, 2015

Funeral Service at 10:30 AM

Followed by the internment at
York Cemetery –Section 30, lot # 2009
160 Beecroft Rd., Toronto, Ontario


The 40th Day Requiem Service

will be held on Sunday, December 20, 2015
at Holy Trinity Armenian Church

In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church

Tel: (416) 431-3001

The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Lousazen Vartan.

 

ՄԱՀԱԶԴ

 Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Մանուշակ Քէշիշեան

Տիար Աւետիս Քէշիշեան
Տիար Վարդան Քէշիշեան

Տէր եւ Տիկ. Ժոզէֆ եւ Սիրարփի Շլալա
եւ զաւակները՝ Լենա եւ Թոնի

Տէր եւ Տիկ. Ժոզէֆ եւ Օսաննա Նօում
եւ զաւակները՝ Թոֆիգ, Էտտի եւ Աստղիկ

 Կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ Մօր եւ Մեծ Մօր՝

ՏԻԿ. ԼՈՒԱԾԻՆ ՎԱՐԴԱՆ
LOUSAZEN VARTAN-1931-2015

1931- 2015

որ կնքեց իր մահկանացուն,  8 Նոյեմբեր 2015 ին

Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի

Երեքշաբթի, 10 Նոյեմբեր 2015 ին

Սուրբ Երրորդութիւն ՀայցԱռաքԵկեղեցւոյ մէջ
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5

Թաղման Արարողութիւնժամը 10:30-ին

 Թաղման կարգ – Եորք գերեզմանատան մէջ
Մաս 30 թիւ 2009
160 Beecroft Rd., Toronto, ON

Մահուան 40-օրուայ առթիւ հոգեհանգստեան արարողութիւն
կը մատուցուի ՍբԵրրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, 20 Դեկտեմբեր, 2015

Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրտաուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001

Այս տխուր առիթովՏէր Զարեհ ԱՔհնյԶարգարեանը եւ Ծխական Խորհուրդը
իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
Վարդան, Քէշիշեան, Շլալա եւ Նօում ընտանիքներուն
ու բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:

Donate