Important Announcement

Important Announcement

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

On Tuesday October the 30th at 8:00 p.m., upon the invitation of the Pastor and Parish Council of the Holy Trinity Armenian Church, an urgent meeting was held at the Maral Ishkhanian Hall of the Church. The meeting was presided by the Vicar of the Diocese of Armenian Church and Parish Priest, Rev. Archpriest Zareh Zargarian and later via Viber call, Primate of the Diocese of Armenian Church Canadian Diocese, His Eminence Bishop Abkar Hovagimian. Present to the meeting were, past and present chairpersons of the Diocesan Council, current delegates, current members of the Parish Council, and the Chairperson of Barev Centre.

This meeting was called as a result of AGBU’s decision to sell the AGBU/Alex Manoogian centre to Centennial College (see below communique issued by AGBU on October 30, 2018). The sole agenda item for this meeting was to explore and discuss the Church’s options to address this major development.

After a lengthy exchange of views and ideas, the meeting unanimously decided to recommend to the Church membership, that the Church exercise its first right of refusal option (that exists between AGBU and the Church) and purchase the AGBU Centre to protect and safeguard the survival and long term growth and services of the Church to the community.

Based on the foregoing, it was decided to call a special and urgent General Membership meeting on November 11, 2018 to debate and approve this recommendation.
 

Thank you for your continued support,

Pastor and Parish Council of Holy Trinity Armenian Church

ԿԱՐԵՒՈՐ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Երեքշաբթի, 30 Հոկտեմբեր 2018-ի երեկոյեան ժամը 8-ին Ս. Երրորդութիւն Հայց Առաք. Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւին եւ Ծխական Խորհուրդին հրաւէրով տեղի ունեցաւ արտահերթ խորհրդակցական ժողով, նախագահութեամբ՝ Գանատահայոց Թեմի Փոխառաջնորդ՝  Հոգեւոր Հովիւ Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանի, որուն ապա Viber-հեռաձայնի հաղորդակցութեամբ միացաւ նաեւ՝  Գանատահայ Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանը։ Հանդիպումը կայացաւ  եկեղեցւոյս  «Մարալ Իշխանեան» սրահէն ներս։

Ժողովին ներկայ էին Գանատահայոց Թեմական Խորհուրդի ներկայ եւ  նախկին ատենապետներ, ներկայ պատգամաւորներ եւ Ծխական Խորհուրդի ներկայ անդամներ, ինչպէս նաեւ «Բարեւ» Կեդրոնի ատենապետուհին։

Արտահերթ այս  հանդիպման հիմք կը հանդիսանար Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան կողմէ առնուած որոշումը՝ վաճառել Ալեք Մանուկեան կեդրոնը՝ Centennial College-ին (կցուած գտնել ՀԲԸՄ-ի 30 Հոկտեմբեր 2018 թուակիր հաղորդագրութիւնը)։
Ժողովի միակ օրակարգն էր բացայայտել եւ քննարկել Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ  կարելի հնարաւորութիւնները՝ գտնելու լաւագոյն լուծումը այս իրավիճակին։

Բազմազան տեսակէտներու եւ առաջարկներու փոխանակումէն ետք, ժողովը միաձայնութեամբ որոշեց առաջարկ ներկայացնել եկեղեցւոյ տրատու անդամներուն, որ եկեղեցին  օգտագործէ Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ եւ ՀԲԸՄ-ի միջեւ գոյութիւն ունեցող համաձայնութիւնը (մերժելու առաջին իրաւունքը) եւ գնէ ՀԲԸՄ-ի կեդրոնը եւ հողատարածքը, ապահովելու համար  եկեղեցւոյ երկարամեայ ծառայութիւնները  ի խնդիր համայնքի գոյատեւման եւ առողջ զարգացման։
Նկատի առնելով վերոյիշեալները, Հոգեւոր Հովիւի եւ Ծխական Խորհուրդի անունով յայտարարութիւն մը պիտի ուղարկուի համայնքի զաւակներուն, զանոնք հրաւիրելով արտակարգ Ընդհանուր Անդամական ժողովի, քննարկելու եւ հաստատելու վերոյիշեալ առաջարկը։

Շնորհակալութիւն ձեր յարատեւ աջակցութեան համար,

Հովիւ եւ Ծխական Խորհուրդ
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ

 


Statement to AGBU Toronto Membership Regarding the AGBU Facility:

Dear AGBU Toronto Members,
As you are aware, the AGBU Center in Toronto, built in 1981, has accommodated the needs of our chapter for more than three decades.  Even as our Chapter continues to thrive with cultural, athletic and charitable activities, the cost of operating the Center has become staggering, requiring us to rent the facilities most of the time.

AGBU Toronto together with the Central Board, has been considering options to address this issue for some time, including moving our Chapter operations to a more centralized location that will make it even more convenient to meet the needs and interests of our community.
 
AGBU was recently approached on a confidential basis by Centennial College, an adjoining non-profit organization, and we entered into an agreement to sell our current property with the option of leasing it back to use as necessary through at least January 2020. This will give us time to decide our next steps as we continue uninterrupted our various activities, and also consider opportunities to expand community participation and support. This decision was endorsed by the Central Board.
 
With discussions ongoing, we recently shared the details of the Centennial College proposal with the leadership of Holy Trinity Armenian Church and explored the possibilities for the Church to exercise its first right of refusal to acquire the property.
 
As you know, AGBU has enjoyed a century long-relationship with our Church and cooperates closely with churches in communities across the globe; Toronto is no different. We will, of course, work to minimize the impact of this move on the operations of Holy Trinity and look forward to continuing to support each other’s important work.
 
We will continue to provide timely updates as this agreement moves forward and will gladly answer any questions you may have. As always, thank you for your continued support of AGBU’s important work.
 
AGBU Armen-Ontario

 

Donate