Holy Saturday – Աւագ Շաբաթ

Holy Saturday – Աւագ Շաբաթ

Ճրագալոյց Սբ. Զատկուայ; Շաբաթ, Մարտ 31, 2018 – Պատարագիչ եւ Քարոզիչ՝ Գերշ. Տէր Աբգար Եպիսկոպոս Յովակիմեան, Առաջնորդ Գանատահայոց Թեմի
Սուրբ Երրորդութիւն Հայց.Առաքելական Եկեղեցի, Թորոնթօ:

Easter Eve – Saturday, March 31, 2018, the Scripture reading of Books of the Prophets started at 5:00PM. Special thanks to Mrs. Sirvart Mikaelian for preparing the readers and to our students for beautiful readings. His Grace Bishop Abgar Hovakimian, Primate of the Armenian Church Diocese of Canada celebrated Divine Liturgy and delivered the sermon at Holy Trinity Armenia Church, Toronto.

Donate