FASTING

FASTING

ABOUT FASTING

The practce of  fasting was stipulated back in the garden of Eden and was the first commandment given by God to Adam: ‘You may freely eat of every tree of the garden; but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat…” (Genesis 2.16).

According to the church calendar year is divided into holidays and fasting days. Most of the 158 days of fasting are short, day long fasts and weeklong fasts as well. Wednesdays and Fridays throughout the year are fasting days in memory of the betrayal and sufferings and crucifixion of our Lord Jesus Christ. The longest fast is the Great Lent. According to church tradition, there are three types of fasting. The first is the fast, when we abstain from the food of animal origin (except honey) and alcohol. The second type of fasting permits the use of bread and salt only. And the third type of fasting, tsom (Ծոմ), is the refusal of all types of food and even water.

ՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆ

Եկեղեցական տօնացոյցի համաձայն տարին կը բաժանուի տօնական եւ պահոց օրերու: Պահոց 158 օրերը մեծ մասամբ օրապահքեր եւ շաբաթապահքեր են: Տարուայ բոլոր Չորեքշաբթի եւ Ուրբաթ օրերը, ի յիշատակ Յիսուս Քրիստոսի մատնութեան եւ չարչարանքներու ու խաչելութեան պահքի օրեր են:  Ամենաերկարատեւ պահքը Մեծ Պահքն է, որ կը տեւէ 48 օրեր:

Եկեղեցական աւանդութեան համաձայն գոյութիւն ունին երեք տեսակի պահքեր: Առաջինը սովորական պահքն է, որու ընթացքին կը հրաժարինք  կենդանական ծագում ունեցող սնունդէն (բացառութեամբ մեղրի) եւ ոգելից խմիչքներէն: Երկրորդը՝ սրբապահքն է, որու ընթացքին կը հրաժարինք նոյնիսկ բուսական ծագումով ուտելիքներէն՝ բաւարարուելով միայն աղ ու հացով: Պահքի երրորդ տեսակը ծոմապահութիւնն  է, երբ ընդհանրապէս կը հրաժարինք սնունդէն եւ ջուրէն:

Donate