Schedule of The Holy Week 2001

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 25/03/2021 - 05/04/2021
12:00 am

Location
Blue Mountains

Categories


 

 

“God is risen, and all his enemies are scattered.”
(Book of Hours)

 
Dear faithful,
Today Resurrected Jesus addresses each one of us and says, « I am the resurrection and life. He who believes in me shall live, even though he dies. And he who is alive and believes in me, shall never die. Do you believe what I say?»
 Let us join Martha and respond to our Lord, «Yes, Lord, I believe You are Christ, the Son of God, who was to come to earth.»
My dear faithful, filled with the love of and faith in the Resurrection, we address the parents who lost their children in the recent war in Artsakh, the widows, the orphaned children, the woonded and disabled soldiers, those affected by the pandemic and our faithful and say,
 Christ has risen from the Dead
Therefore, gather up your strength and get united, my brave nation, in order to protect and defend your homeland and everything that is sacred. Remember that the cross is not only a symbol of death, but also victory. ‘Yeraplour’, that has become to symbolize Golgotha, is not the last stage of the thousands of our martyred soldiers, but the beginning of their new and eternal life.
On the Holy feast of Easter, I pray to our Resurrected Saviour, beseech Him and say, «Lord, bless and protect my people, keep our homeland Armenia and Artsakh in Your Divine peace, protect it under Your Holy Cross from wars and attacks of enemies, because You are our Saviour and hope, and all glory and honour be unto You, forever and ever, Amen.»
Praying for the health, wellbeing and success of each one of you, I remain prayerfully yours.
Archpriest Fr. Zareh Zargarian
Vicar of Armenian Church Canadian Diocese
Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church
 
***
 
«Յարեաւ Աստուած եւ ցրուեցան ամենայն թշնամիք նորա։»
(Ժամագիրք)
Սիրելիներս,
Այսօր Յարուցեալ Յիսուս կը դիմէ մեզմէ իւրաքանչիւրին ըսելով, «Ես եմ Յարութիւնը եւ կեանքը: Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի՝ պիտի ապրի: Իսկ ան որ ողջ է եւ ինծի կը հաւատայ՝ երբէք պիտի չմեռնի: Կը հաւատա՞ս ըսածիս:»
Արդ եկէ՛ք միանանք Մարթային եւ միասնաբար պատասխանենք մեր Տիրոջ, ըսելով՝ «Այո Տէր, կը հաւատամ թէ Դուն ես Քրիստոսը, Աստուծոյ Որդին, որ աշխարհ պիտի գայիր:»
Սիրելիներս, Յարութեան հաւատքով եւ լոյսով կը դիմենք Արցախեան վերջին պատերազմի որդեկորոյս ծնողներուն, այրիացած կանանց, որբացած զաւակներուն, հաշմանդամ եւ վիրաւոր զինուորներուն, երկարատեւ համավարակի բերումով ահի եւ շփոթի մատնուածներուն եւ մեր բոլոր հաւատացեալներուն, ըսելով՝
Քրիստոս Յարեա՜ւ ի մեռելո՜ց
Արդ, զօրացի՛ր եւ միաբանուի՛ր իմ քաջ ժողովուրդ, պաշտպանելու համար քո հայրենիքը եւ սրբութիւնները: Յիշեցէք, սիրելիներս, խաչը ոչ միայն տառապանքի, այլ յատկապէս յաղթանակի նշան է: Հայոց Գողգոթա դարձած Եռաբլուրը ոչ թէ մեր հազարաւոր նահատակ զինուորներու կեանքի աւարտն է, այլ անոնց նոր եւ յաւիտենական կեանքի սկիզբը:
Սուրբ Զատկուայ այս Սբ. Տօնին ծնրադիր կ’աղօթեմ Յարուցեալ մեր Փրկչին եւ կը պաղատիմ ըսելով, «Տէր, օրհնէ եւ օգնական եղիր իմ ժողովուրդին եւ Քու Աստուածային խաղաղութեան մէջ պահէ ու պահպանէ մեր հայրենիքը, Հայաստանն ու Արցախը, պատերազմներէն եւ թշնամիներու յարձակումներէն՝ Քու Սուրբ եւ պատուական Խաչի հովանիին ներքոյ, որովհետեւ Դուն ես մեր Փրկիչն ու յոյսը եւ միայն Քեզի կը վայելէ փառքը եւ օրհնութիւնը, յաւիտեանս յաւիտենից ամէն»:
Ձեր բոլորի առողջութեան, արեւշատութեան եւ բարի գործերու յաջողութեան համար մնամք սիրով աղօթարար:
Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեան
Գանատահայոց Թեմի Փոխառաջնորդ
Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ 
 
 

Events