Schedule of Holy Week

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 20/03/2016 - 28/03/2016
All Day

Location
HTAC

Categories


HTAC Easter Schedule web

«Ե’ս եմ ճանապարհը, ճշմարտութիւնը եւ կեանքը»:    Յովհաննէս ԺԴ:6

Սիրելի հաւատացեալներ,

Յիսուս Քրիստոս, Իր չարչարանքներուն եւ խաչին վրայ թափուած սուրբ արեան գնով, մեղաւոր եւ խաւարի մէջ բնակող մարդու համար կը հաստատէ նոր, սուրբ եւ լուսաւոր ճանապարհ մը: Ճանապարհ մը, որ ճշմարիտ է եւ Քրիստոսին հետեւող հաւատացեալի քայլերը կ’առաջնորդէ դէպի երկինք եւ յաւիտենական կեանք:

Սուրբ Զատկուայ տօնին առիթով, մեր սրտաբուխ աղօթքն է որ Աստուած հեռու պահէ Ձեզ բոլորդ եւ յատկապէս մանուկներն եւ երիտասարդները այս աշխարհի բոլոր գայթակղութիւններէն ու փորձանքներէն, եւ մեր բոլորի քայլերը առաջնորդէ Իր սուրբ եւ ճշմարիտ ճանապարհին մէջ:

Յարութեան այս սուրբ տօնին կ’ողջունենք ձեզմէ իւրաքանչիւրը եւ կ’աղօթենք առ բարին Աստուած, որ հաւատքով լի, քաջառողջ եւ ուրախ երկար տարիներ պարգեւէ:

Քրիստոս Յարեա՜ւ ի մեռելոց
Օրհնեալ է Յարութիւնը Քրիստոսի

Ձեզի հանդիպելու եւ ձեր հետ աղօթելու ուրախութեամբ,

Մնամք սիրով՝

Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեան
“I am the way, and the truth, and the life,” John 14:6

Dear faithful,

Jesus Christ, through His passion and the blood He shed on the cross, established a new, holy and bright path for those who lived in sin and darkness: a true path that leads the footsteps of His followers towards light and eternal life.

On the occasion of Holy Easter, it is our heartfelt prayer that the Lord Almighty keep you, our children and youth away from the temptations and troubles of this world and lead their steps towards the holy and true path.

On this blessed feast of the Resurrection, we greet each one of you and beseech the Almighty to bless you and grant you healthy and joyous years filled with faith.

Christ is Risen! He is risen indeed! 

Looking forward to praying with you,

Yours in prayer,

Rev. Archpriest Zareh Zargarian
Parish Priest

Events