Schedule of Church Services

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 01/01/2015 - 07/01/2015
12:00 am

Location
HTAC

Categories


E-news_Schedule

 

Սիրելի բարեպաշտ հաւատացեալներ,

Այս օրերս երբ աշխարհի մարդկութիւնը կ’ապրի համընդհանուր տագնապներու եւ անորոշութեան մէջ, որքան գօտեպնդող եւ մխիթարական կը հնչեն Յիսուսի Սբ. Ծննդեան առթիւ երկնից հրեշտակներու փառաբանութեան խօսքերը. «Փառք Աստուծոյ բարձունքներու մէջ, խաղաղու- թիւն երկրի վրայ եւ հաճութիւն մարդոց միջեւ»:

Երկինքէն երկիր խոնարհած Աստուած կու գայ խաղաղութիւն բերելու երկրին եւ հաճութիւն հաստատելու մարդոց միջեւ: Ահա թէ ինչ կ’ըսէ Յիսուս խաղաղութեան մասին իր առաքեալներուն եւ անոնց միջոցաւ համայն մարդկութեան. «Խաղաղութիւն կը թողում Ձեզի. իմ խաղաղութիւնս է որ կու տամ Ձեզի, որ այս աշխարհի տուած խաղաղութենէն տարբեր է. մի՛ խռովիք եւ մի՛ վախնաք:»

Արդ, սիրելի հաւատացեալներ, Յիսուս Քրիստոսի երկնային խաղաղութիւնը առած մեր սրտերուն մէջ, դառնանք երկրի վրայ խաղաղութեան եւ մարդկանց միջեւ սիրոյ եւ հաշտութեան Աստուծոյ գործիքները:

Սուրբ Ծննդեան Տօնին սրտաբուխ կերպով կ’աղօթեմ Ձեր բոլորի արեւշատութեան եւ ընտանեկան երջանկութեան համար: Թող որ գալիք 2015 տարին աշխարհի համար ըլլայ սիրոյ եւ համերաշխութեան տարի մը եւ թող Տիրոջ սէրը մեր սրտերը լեցնէ ուրախութեամբ եւ խաղաղութեամբ:

Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցա՜ւ
Օրհնեալ է Յայտնութիւնն Քրիստոսի

Մնամք սիրով աղօթարար՝
Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեան Հոգեւոր Հովիւ

 

Dear faithful,

Today, when the entire world and humanity are challenged by countless disasters and tribulations, the Birth of Jesus, our Savior, remains to be the sole source of comfort and inspiration. The angels renew our faith as they announce the good news of the Blessed Birth of Christ our Lord:

“Glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom he is pleased!”

The Descent of the son of God brings us the peace that the world has never witnessed and
establishes amongst mankind the love which unites us all.

Christ has become the messenger of peace. He has proclaimed this message throughout his ministry and also introduced his disciples to spread the same message to the rest of the world: “Peace I leave with you; my peace I give to you. Let not your hearts be trouble, neither let them be afraid.”

Therefore, beloved faithful and children in Christ,
let us become the tools of peace in establishing the love of Christ and the heavenly peace in the hearts of humanity.

On the blessed occasion of the nativity of Christ, I fervently pray for the good health and prosperity
of your families. May the year 2015 become a blessed year for the entire world and may the love of God fill our hearts with joy and peace.

Christ is born and revealed
Blessed is the Revelation of Christ

With love and prayers,
Rev. Archpriest Zareh Zargarian
Parish Priest

Events