ARMENIAN TEACHERS – ՈՒՍՈՒՑԻՉ ԿԸ ՓՆՏՌՈՒԻ

ARMENIAN TEACHERS – ՈՒՍՈՒՑԻՉ ԿԸ ՓՆՏՌՈՒԻ

St Sahag – St Mesrob Armenian Saturday School of the Holy Trinity Apostolic Church of Toronto is seeking teachers who can teach Western Armenian language, history, and culture at preK-8 levels for 34 Saturdays commencing September 13, 2014 and ending on June 13, 2014.  School hours are 9:30 to 1:30.  Location: 101 Scarsdale Road, Toronto, ON, M3B 2R2

The salary is commensurate with experience.

Qualifications:

–          Teaching certificate in primary or elementary levels

–          Knowledge of language teaching and Armenian literary heritage

–          Willingness to experiment innovative teaching methods

Please send a résumé and a short cover letter (all in one document) to: principalstsahagstmesrob@gmail.com or mail to

St Sahag St Mesrob Armenian Saturday School
920 Progress Avenue, Toronto, ON, M1G 3T5

 

Ուսուցիչ կը փնտռուի

 Թորոնթոյի Ս. Երրորոդութիւն Եկեղեցւոյ Ս. Սահակ-Ս. Մեսրոպ Շաբաթօրեայ Վարժարանը իր մանկապարտէզի և նախակրթարանի դասարաններուն համար փորձառու ուսուցիչներ կը փնտռէ։
Թեկնածութիւն ներկայացնել հետեւեալ հասցէին.- principalstsahagstmesrob@gmail.com  և կամ՝

St Sahag St Mesrob Armenian Saturday School
920 Progress Avenue, Toronto, ON, M1G 3T5

Donate