Appeal Letter

Appeal Letter

Dear Friends

As the Holy Trinity Armenian Church explores every option to keep the Armenian General Benevolent Union property adjacent to the Church in the hands of the Armenian community, one of the options is to treat it as a financial investment and give the opportunity for the community to co-invest together and acquire the property using an appropriate legal and financial structure we are currently working on.

Due to time limitation, we would like to gauge interest in the above option.

Please respond to this letter if you are interested in principal to the above investment opportunity.

You can reach us by phone: 416 431 3001 or by email: info@torontoarmenianchurch.com

Thank you,
Holy Trinity Armenian Church

******

 Սիրելիներ,

Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցին կ՛ուսումնասիրէ  եկեղեցւոյ կից գտնուող Հայկական Բարեգործական Ընդանուր Միութեան կալուածը հայ համայնքին սեփականութիւնը պահելու բոլոր տարբերակները, որոնցմէ մէկն է ֆինանսական ներդրում կատարելը, որ հնարաւորութիւն կու տայ համայնքին ապահովել հողաշերտը, միասնաբար ներդրում կատարելով, օգտագործելով իրաւական եւ ֆինանսական համապատասխան կառուցուածք. այս ուղղութեամբ կը տանինք յատուկ աշխատանք։

Ժամանակի սահմանափակման պատճառով մեր փափաքն է հետաքրքրութիւն արթնցնել վերը յիշուած տարբերակին նկատմամբ։ Կը խնդրենք արձագանգել այս նամակին եթէ վերոյիշեալ ներդրումի հնարաւորութիւնը կը հետաքրքրէ ձեզ, կապ հաստատելով մեզի հետ՝ Ե նամակով – info@torontoarmenianchurch.com

կամ Հեռաձայնով- 416 431 3001

Շնորհակալութեամբ՝
Սբ. Երրորդութիւն Հայց Առաք. Եկեղեցի