2018 Calendar – Օրացոյց

2018 Calendar – Օրացոյց

We are happy to inform you the 2018 wall calendar of Holy Trinity Armenian Church is now available!

The calendar includes important religious, national and Canadian celebrations and commemorations, as well as the functions organized by Holy Trinity Armenian Church and Barev Centre.

To obtain your copy please contact the Church office at: 416 431 3001 or send an Email to: info@TorontoArmenianChurch.com .

Տօնական այս օրերուն, ուրախութեամբ կ’ուզենք տեղեկացնել, որ արդէն պատրաստ են Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ 2018 տարեշրջանի օրացոյցները:

Ներկայ օրացոյցին մէջ ամփոփուած է 2018 թուականի եկեղեցական, ազգային եւ գանատական կարեւոր տօները, ինչպէս նաեւ Թորոնթոյի Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ եւ «Բարեւ» Կեդրոնի ձեռնարկներու թուականները:

Donate