Obituary: The Late Sevan Magarian Atherton

Obituary: The Late Sevan Magarian Atherton


It is with a heavy heart that
Mr. Michael Marshel Atherton
and son, Melik Atherton
Mr. & Mrs. Vicken & Zhaklin Magarian
Mr. & Mrs. Sevag & Annie Magarian
Mrs. Alice Libaritian
Mrs. Gillian Stewart
Mrs. Lyris Stewart
Mr. Joievel Barrow
Mrs. Janet Der Boghossian
Mr. & Mrs. Yergan & Helen Chilingirian and Family
Mrs. Armineh Marcarian and family
as well as all relatives and friends
Announce the passing of their beloved
Wife, Mother, Daughter, Granddaughter,
Niece, Cousin, Daughter-in-law, Sister-in-law  and Friend
SEVAN MAGARIAN ATHERTON

 width=

January 31, 1987 – November 26, 2020
The funeral service will take place on
December 22, 2020
at Holy Trinity Armenian Church
followed by the burial Service

at
York Cemetery, Section 3, lot 437
The 40th Day Requiem Service will be held on
Sunday, January 10, 2021
at Holy Trinity Armenian Church
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Sevan Magarian Atherton.
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church
Tel: (416) 431-3001

 

Dear faithful,
According to the announcement of the Province of Ontario, Toronto is in Grey Zone – Lockdown.
This means the attendance at the church and graveside service is restricted to 10 people
Only the immediate family members can attend the funeral service during the Grey Zone – Lockdown.
Please contact the Church office if you have any questions or concerns.
416-431-3001 ext. 226 or by email: info@TorontoArmenianChurch.com
Thank you for your cooperation. Stay safe and healthy.


ՄԱՀԱԶԴ

Տիար Մայքըլ Մարշըլ Աթըրթըն
եւ զաւակը՝ Մելիք Աթըրթըն
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Ժաքլին Մակարեան
Տէր եւ Տիկ. Սեւակ եւ Անի Մակարեան
Տիկ. Ալիս Լիպարիթեան
Տիկ. Ճիլլիան Սթուարթ
Տիկ. Լիրիս Սթուարթ
Տիար Ճոյըւէլ Պարրօ
Տիկ. Ժանէթ Տէր Պօղոսեան
Տէր եւ Տիկ. Երջան եւ Հելէն Չիլինկիրեան եւ ընտանիք
Տիկ. Արմինէ Մարգարեան եւ ընտանիք
ինչպէս նաեւ ազգականներ, բարեկամներ եւ ընկերներ 
Կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Տիկնոջ, Մօր, Դստեր, Թոռնուհու,
Հարսի, Զարմիկի եւ Ազգականին՝
ՍԵՒԱՆ ՄԱԿԱՐԵԱՆ ԱԹԸՐԹԸՆԻ

 width=

31 Յունուար, 1987 – 26 Նոյեմբեր, 2020
Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ
22 Դեկտեմբեր, 2020-ին
Թաղման կարգ – «Եորք» գերեզմանատան մէջ
Մաս 3- Թիւ 437
Հանգուցեալի մահուան քառասունքին առթիւ
հոգեհանգստեան արարողութիւն
պիտի մատուցուի Սբ. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, 10 Յունուար, 2021-ին
Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001

 

 width=

Donate