Requiem

THIS PAGE IS BEING UPDATED EVERY SATURDAY BY 12 NOON

THANK YOU FOR VISITING US


ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ – REQUIEM

ՄԱՅԻՍ 21  –  MAY

Եւս առաւել յիշեայ Տէր զհոգին…….

1918թ. Սարդարապատի Հերոսամարտի զոհերու
The fallen heroes  of the Battle of  Sardatabad in 1918
Դիանա Պողոսյան                         Dianan Poghosyan
Յովհաննէս Տէքիրմէնճեան        Hovhannes Dekirmendjian
Արաքսի Քէշիշեան                        Araxi Keshishian
Սարգիս  Քէշիշեան                       Sarkis Keshishian
Քէշիշեան եւ Ճուլֆաեան ընտանիքներու ննջեցելոց         
The deceased members of Keshishian & Joulfaian Families
Կարապետ  Ղազարեան              Karapet Ghazarian
Յուրի Ալեքսանդրեան                  Yuri Alexandrian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝ ողբացեալ Դիանա Պողոսյանի յիշատակին`իր հարազատներու կողմէ:

Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late Diana Poghosyan  by  her loved ones.

******************************************************************************
ԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐ – ALTAR FLOWERS    

   Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Սաթուրի ընտանիք՝

Խորանի Ծաղիկներու պատրաստում՝
“Ann’s Flowers” 


The Altar Flowers and the Sunday Bulletin  are sponsored by

Satouri Family

Altar Flowers provided by

“Ann’s Flowers” 

**********

In accordance with the canons of the Armenian Church, Requiem Services may not be
performed on the five major feast days of the Armenian Church:

January 6, 2017
Armenian Christmas

April 9, 2017
Palm Sunday

April 16, 2017
Holy Easter 

July 23, 2017
The Transfiguration of Our Lord

August 13, 2017
The Assumption of Holy Mary the Mother of God

September 17, 2017
The Exaltation of the Holy Cross

Please contact us at church office to arrange the memorial service
for your loved ones on any other Sunday.

Tel: 416-431-3001 or by email: info@TorontoArmenianChurch.com

Events